włókniste

Encyklopedia PWN

rośliny dostarczające naturalnych włókien, → włóknodajne rośliny.
mat. przestrzeń E w rozwłóknieniu p: EB (czasem zw. też przestrzenią totalną rozwłóknienia); niekiedy p.w. nazywa się też samo rozwłóknienie p (w tym przypadku jest też używany termin wiązka);
rozległa mgławica w gwiazdozbiorze Żagla;
zaślaz włóknisty, zaślaz pospolity, abutilon pospolity, Abutilon theophrasti (Abutilon avicennae),
roślina zielna strefy podzwrotnikowej, z rodziny ślazowatych (Malvaceae);
papier
[gr.],
materiał w postaci wstęgi lub arkuszy, wytwarzany z masy papierniczej, służący do druku, pisania, pakowania, celów przemysłowo-technicznych, higienicznych i in.;
włóknodajne rośliny, rośliny włókniste,
rośliny z różnych rodzin systematycznych i różnych stref klimatycznych dostarczające naturalnych włókien (gł. przędnych, plecionkarskich, powroźniczych, tapicerskich) wykorzystywanych przez różnorodne gałęzie przemysłu; większość roślin zawiera w swoich organach włókna roślinne.
kalcyt
[łac. calx ‘wapno palone’],
minerał, odmiana polimorficzna węglanu wapnia CaCO3;
światłowód, falowód optyczny,
fiz. kanał do prowadzenia fali świetlnej;
wodna zawiesina półproduktów służąca do wytwarzania papieru i tektury;
skupienie drobnych kryształów tego samego minerału (lub tej samej syntetycznej substancji krystalicznej);
azbest
[gr., ‘nie dający się ugasić’],
włókniste skupienia minerałów z grupy serpentynów lub amfiboli, dające się tkać i spilśniać;
beton
[fr. < łac.],
materiał budowlany wieloskładnikowy uzyskiwany przez zmieszanie w odpowiednich proporcjach kruszywa drobnego i grubego (np. piasku i żwiru) ze spoiwem mineralnym (najczęściej cementem) i wodą, a następnie stwardnienie uzyskanej mieszanki betonowej (niekiedy pot. zw. też b.);
chrzęstna tkanka, chrząstka,
sztywna i jednocześnie elastyczna tkanka łączna podporowa, zbudowana z chondroblastów, chondrocytów i chondroklastów oraz substancji międzykomórkowej;
ciepłochronne materiały, materiały termoizolacyjne,
materiały budowlane o strukturze porowatej lub włóknistej (z luźnych włókien, dość często sprasowanych lub połączonych lepiszczem syntetycznym), stosowane do izolacji cieplnej (termicznej) różnych obiektów i urządzeń.
drewno, ksylem,
bot. niejednorodna tkanka przewodząca występująca wewnątrz organów roślinnych (nie dochodząca do ich naturalnej powierzchni) u roślin naczyniowych, charakteryzująca się obecnością elementów trachearnych, rozprowadzająca wodę i sole mineralne;
materiały utrudniające przenikanie energii akustycznej, używane do zwiększenia izolacyjności akustycznej przegród (ścian, sufitów, drzwi, okien itp.) przed dźwiękami niepożądanymi (hałas);
substancje bardzo słabo przewodzące prąd elektr. (dielektryki), stosowane do izolowania przewodów (kabli), części maszyn i urządzeń elektrycznych.
pierwotny sposób świadomego wytwarzania żywności, zapoczątkowujący uprawę roślin i chów zwierząt;
len, Linum,
rodzaj z rodziny lnowatych (wydzielonej z rodziny liliowatych);
masa celulozowa, celuloza techniczna,
masa włóknista otrzymywana w wyniku chem. roztwarzania drewna (np. sosnowego, świerkowego, brzozowego, bukowego, topolowego), słomy zbożowej lub innego roślinnego surowca włóknistego; jej gł. składnikiem jest celuloza;

Materiały dodatkowe

Słownik języka polskiego PWN

włóknisty
1. «o mięsie, jarzynach: trudny do pogryzienia»
2. «zbudowany z włókien – komórek»
3. «dostarczający włókna – surowca włókienniczego»
4. «mający strukturę złożoną z elementów przypominających włókna»

• włóknistość
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia