w sprawach karnych

Encyklopedia PWN

zespół norm procesowych regulujących tryb, zasady i sposób realizacji prawa karnego skarbowego w postępowaniu organów państw., zmierzający do ustalenia, czy dany czyn zabroniony (przestępstwo lub wykroczenie skarbowe) został popełniony, kto go popełnił i jaką karę należy zastosować wobec sprawcy;
dziedzina prawa karnego normująca wykonywanie orzeczeń w postępowaniach: karnym, karnym skarbowym i w sprawach o wykroczenia;
w Polsce kara grzywny za niektóre wykroczenia;
reguluje zasady procesu karnego, jego przebieg oraz właściwość organów ścigania i sądów;
w polskim prawie karnym orzeczenie skazujące w sprawie mniejszej wagi, gdy nie zachodzi potrzeba wymierzenia kary innej niż grzywna lub ograniczenie wolności;
postępowanie w sprawie podlegającej orzecznictwu sądów wojskowych.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia