w powstaniu styczniowym

Encyklopedia PWN

powstanie narodowe przeciw Rosji trwające od 22 I 1863 do połowy 1864;
dobra państwowe w Polsce, domeny, dobra narodowe, dobra rządowe, dobra kameralne, dobra skarbowe, dobra publiczne,
dawne królewszczyzny, domeny, ekonomie i dobra poduchowne, które po rozbiorach Polski przeszły na rzecz państw zaborczych.
polityka rządu rosyjskiego prowadzona w okresie zaborów w celu wpojenia rosyjskiej kultury oraz świadomości narodowej ludności zamieszkującej ziemie zajęte w wyniku rozbiorów Polski; panował pogląd, że dialekty języków białoruskiego i ukraińskiego są regionalnymi odmianami języka rosyjskiego, wyznawcy prawosławia oraz katolicyzmu obrządku greckiego są Rosjanami, ludność polska, litewska i żydowska zaś powinna przyjąć język, kulturę i religię Rosjan.
Komitet Oficerów Rosyjskich w Polsce, Komitet Oficerów 1. Armii,
organ kierowniczy i nazwa ros. organizacji wojsk., powstałej 1861 w Warszawie w wyniku połączenia się istniejących już tajnych kół w armii rosyjskiej;
Komitet Urządzający w Królestwie Polskim, ros. Uczrieditelnyj Komitiet w Carstwie Polskom,
nacz. tymczasowa władza ros. w Królestwie Pol., utworzona 2 III 1864 w Warszawie podczas powstania styczniowego 1863–64;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia