utylizację

Encyklopedia PWN

utylizacja
[łac. utilis ‘użyteczny’, ‘przydatny’],
wykorzystanie surowców odpadowych lub takich, które straciły wartość użytkową, jako surowców do dalszej produkcji, np. makulatury w papiernictwie, złomu w hutnictwie;
proces zarządzania i sterowania produkcją w taki sposób, aby zapobiegać powstawaniu zanieczyszczeń i ich wprowadzaniu do środowiska oraz aby ograniczać marnotrawstwo zasobów surowców, energii i pracy ludzkiej;
włókno pozyskiwane z włóknistej masy otaczającej orzech kokosowy (kokosowiec właściwy) przez wielomiesięczne moczenie go w wodzie mor., mech. oddzielenie włókien, czesanie i suszenie;
odpady, odpadki, śmieci, nieczystości,
uboczne produkty działalności człowieka, nieprzydatne w miejscu i czasie, w którym powstały, szkodliwe lub uciążliwe dla środowiska przyrodniczego; definicja prawna odpadów jest zawarta w ustawie o odpadach („Dziennik Ustaw” z 2001 nr 62, poz. 628).
dział chemii zajmujący się chem. przemianami substancji w niskotemperaturowej plazmie o temp. 3000–11 000 K i stopniu jonizacji gazu obojętnego (argon, azot, hel, wodór) 10−6–10−1, wytwarzanej w łuku elektr. lub w wyładowaniach jarzeniowych pod normalnym lub obniżonym ciśnieniem.
całkowite lub częściowe eliminowanie szkodliwego oddziaływania odpadów na środowisko przyrodnicze przez utylizację (gospodarcze wykorzystanie) lub izolację od środowiska;
farby drukowe, farby drukarskie, farby poligraficzne, farby graficzne,
farby używane w procesie drukowania.
dziedzina nauki i techniki wykorzystująca teoret. podstawy wewn. budowy ciała stałego do użytecznego kształtowania właściwości materiałów.
Mościcki Ignacy, ur. 1 XII 1867, Mierzanowo k. Ciechanowa, zm. 2 X 1946, Versoix k. Genewy (Szwajcaria),
polski chemik technolog, wynalazca, prezydent RP.
ograniczanie ilości lub usuwanie substancji wprowadzanych do powietrza atmosferycznego (emisja zanieczyszczeń) przez zakłady produkcyjne i usługowe, pojazdy mech., hałdy, wysypiska i in. źródła zanieczyszczeń oraz zapobieganie przekraczaniu w powietrzu atmosferycznym dopuszczalnych stężeń substancji zanieczyszczających (imisja zanieczyszczeń).
m. w USA, w środkowej części stanu Kalifornia, nad rz. San Luis Obispo Creek, u podnóża gór Santa Lucia, ok. 30 km od Oceanu Spokojnego.
Simi Valley
[simị: wạ̈li],
m. w USA (stan Kalifornia), na północny zachód od Los Angeles, u podnóża g. Santa Susana i Santa Monica;
stolica Polski i województwa mazowieckiego, pow. grodzki, na Nizinie Środkowomazowieckiej, obejmującej w granicach miasta część Kotliny Warszawskiej, Doliny Środkowej Wisły, Równiny Warszawskiej oraz krańce równin Wołomińskiej i Łowicko-Błońskiej, nad Wisłą (w obrębie miasta 28 km biegu rzeki); ośrodek aglomeracji warszawskiej.
gazy, ciecze i ciała stałe obecne w powietrzu, nie będące jego naturalnymi składnikami, lub też substancje występujące w ilościach wyraźnie zwiększonych w porównaniu z naturalnym składem powietrza;

Słownik języka polskiego PWN

utylizacja «wykorzystanie odpadów jako surowców wtórnych do dalszego przerobu»
• utylizacyjny • utylizować
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia