utleniacza

Encyklopedia PWN

równanie opisujące zależność potencjału elektrody, na której zachodzi odwracalna reakcja utleniania–redukcji Utl + ne = Red od stężeń (ściślej — aktywności) utleniacza Utl i reduktora Red: E = E0 – (RT/nF) ln([Red]/[Utl]), gdzie E0 standardowy potencjał elektrody, tzn. dla aktywności równych jedności, R — stała gazowa, n — liczba wymienianych elektronów, F — stała Faradaya.
chem. dział redoksometrii obejmujący bezpośrednie oznaczanie reduktorów (lub pośrednie utleniaczy) za pomocą miareczkowania mianowanymi roztworami utleniaczy.
ozon
[gr. ózōn ‘pachnący’],
tritlen, O3,
alotropowa odmiana tlenu, o cząsteczce trójatomowej;
pirotechnika
[gr. pyr ‘ogień’, téchnē ‘sztuka’, ‘rzemiosło’],
dziedzina wiedzy obejmująca otrzymywanie mieszanin pirotechn., badanie ich właściwości oraz sporządzanie wyrobów pirotechn. służących do inicjowania i przenoszenia ognia oraz wywoływania efektów opt., akustycznych, cieplnych i miotających;
urządzenie zastępujące czynność płuc i serca podczas operacji na otwartym sercu (usuwanie wad wrodzonych, wszczepianie zastawek, transplantacje serca), wymagających zastosowania krążenia pozaustrojowego w celu podtrzymania funkcji życiowych organizmu.
polimeryzacja
[gr. polymerḗs ‘wieloczęściowy’],
proces przemiany monomerów jednego rodzaju lub mieszaniny monomerów w makrocząsteczkę.

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia