uporządkowania liniowego

Encyklopedia PWN

mat. twierdzenie orzekające, że w zbiorze (częściowo) uporządkowanym (A, ≤), w którym każdy podzbiór liniowo uporządkowany przez relację ≤ ma ograniczenie górne, istnieje element maks. (porządek);
mat. typ porządkowy zbioru dobrze uporządkowanego (porządek), charakterystyka dobrego uporządkowania zbioru;
mat. dział matematyki poświęcony opisowi grup (grupa) — struktur algebraicznych najczęściej spotykanych w matematyce i jej zastosowaniach.
graficzne przedstawienie liniowego uporządkowania genów w cząsteczce DNA;
porządek, relacja porządku, relacja porządkująca, porządek częściowy,
mat. relacja R w zbiorze A, spełniająca następujące własności: 1) aRa dla każdego elementu aA (zwrotność); 2) jeśli aRb oraz bRa, to a = b (antysymetria); 3) jeśli aRb oraz bRc, to aRc (przechodniość);
fiz. kryterium obowiązujące w układach utrzymywanych przez zewn. bodźce termodynamiczne w stanach dalekich od równowagi;
statyst. metody służące do klasyfikacji obiektów opisywanych przez wiele ich właściwości.
całokształt spraw związanych z wojskiem i sposobem prowadzenia wojny.
Curie temperatura, punkt Curie,
temperatura, powyżej której zanikają właściwości ferromagnetyczne (tzw. ferromagnetyczna temperatura Curie) lub ferroelektryczne (tzw. ferroelektryczna temperatura Curie) substancji;
defekty struktury krystalicznej, defekty sieciowe, defekty ciał stałych,
trwałe zaburzenia charakterystycznego dla danej substancji krystalicznej okresowego rozmieszczenia przestrzennego atomów (jonów, cząsteczek).
niskoenerg. stany wzbudzone układu magnet., będące falowymi kombinacjami liniowymi elementarnych odchyleń lokalnego momentu magnet. od lokalnie doskonałego uporządkowania magnetycznego;
lineacja
[łac.],
jakakolwiek powtarzalna, liniowo-równoległa cecha skały, widoczna zarówno wewnątrz skały, jak i na jej powierzchni;
całkowite lub częściowe uporządkowanie drgań fali świetlnej (polaryzacja fal);
relacja
[łac.],
mat., log. związek lub zależność między 2 lub więcej obiektami, własność przysługująca pewnym parom, trójkom itd. obiektów.
zbiory wartości temperatury uporządkowane zgodnie z przyjętymi założeniami (skala wielkości fizycznej).
włókna otrzymywane z org. polimerów syntetycznych lub naturalnych oraz substancji nieorg.;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia