układy współrzędnych kartezjańskich

Encyklopedia PWN

mat. różnowartościowe odwzorowanie przyporządkowujące punktom prostej, płaszczyzny lub przestrzeni ciągi liczb, nazywane współrzędnymi tych punktów w danym układzie współrzędnych;
mat. uporządkowane n liczb opisujące położenie punktu w n-wymiarowej przestrzeni (układ współrzędnych).
mat. liczby lub ciągi liczb określające położenie punktów na prostych, płaszczyznach, w przestrzeni, na powierzchniach i krzywych;
fiz. wzajemnie niezależne parametry określające położenie układu mech. w przestrzeni (mogą to być np. współrzędne kartezjańskie, współrzędne biegunowe, kąty Eulera);
mat. sposób przyporządkowania punktom płaszczyzny (przestrzeni) trójek (czwórek, w przestrzeni wielowymiarowej — n-tek) liczb;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia