układem współrzędnych

Encyklopedia PWN

mat. różnowartościowe odwzorowanie przyporządkowujące punktom prostej, płaszczyzny lub przestrzeni ciągi liczb, nazywane współrzędnymi tych punktów w danym układzie współrzędnych;
mat. liczby lub ciągi liczb określające położenie punktów na prostych, płaszczyznach, w przestrzeni, na powierzchniach i krzywych;
fiz. ciało lub układ ciał, względem których określa się położenie i zmianę położenia (ruch, fiz. ) obiektów fiz. (ciał lub pól fizycznych).
współrzędne sferyczne służące do opisu kierunku do ciał niebieskich,
mat. uporządkowane n liczb opisujące położenie punktu w n-wymiarowej przestrzeni (układ współrzędnych).
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia