ubezpieczeniowy

Encyklopedia PWN

Londyn, London Wymowa,
stolica Zjedn. Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, w południowo-wschodniej Anglii, nad Tamizą, w obniżeniu Basenu Londyńskiego, otoczonego kuestami North Downs od południa i Chiltern od północy.
ekon. nie skonsumowana część dochodów jednostek, gospodarstw domowych, podmiotów gospodarczych lub państwa, ulokowana w instytucjach bankowo-depozytowych, papierach wartościowych, funduszach emerytalnych, inwestycyjnych, polisach ubezpieczeniowych itp., w formie np. gotówki przechowywanej w domu, lokaty bankowej, obligacji, polis ubezpieczeniowych, kruszcu.
ekon. obszary, na których prowadzenie działalności gospodarczej jest regulowane przez szczególne, odmienne niż na pozostałym terytorium kraju, zasady opodatkowania, opłat celnych, prawa dewizowego, prawa pracy, praw socjalnych, praw związkowych, prawa budowlanego, przepisów regulujących kwestie własności ziemi, ułatwionego transferu zysków i kapitałów.
system świadczeń zabezpieczający pracowników i ich rodziny przed ujemnymi następstwami utraty lub ograniczenia możliwości zarobkowania, utraty żywiciela lub zwiększenia obciążeń rodzinnych (choroba, macierzyństwo, inwalidztwo, starość, śmierć, brak pracy); jedna z technik zabezpieczenia społecznego.
rodzaj umowy o pośrednictwo, w której strona zwana agentem zobowiązuje się za wynagrodzeniem (prowizją) do stałego pośredniczenia przy zawieraniu umów oznaczonego rodzaju na rzecz dającego zlecenie albo do zawierania takich umów w jego imieniu;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia