ubezpieczeniowy

Encyklopedia PWN

casco
[kạsko; hiszp.] Wymowa,
rodzaj ubezpieczenia majątkowego (obok ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, OC), prowadzący do powstania obowiązku zapłaty odszkodowania w wypadku uszkodzenia, zniszczenia lub utraty oznaczonego składnika majątkowego (środka transportu);
środki materialne gromadzone na kontach instytucji ubezpieczeniowych lub przedsiębiorstw w celu zabezpieczenia dożywotniego świadczenia pieniężnego, przysługującego pracownikowi po przepracowaniu określonej liczby lat lub osiągnięciu określonego wieku;
aktuariusz
[łac. actuarius],
specjalista zatrudniany głównie przez firmy ubezpieczeniowe;
Balcerowicz Leszek, ur. 19 I 1947, Szpetal Dolny (ob. dzielnica Włocławka),
ekonomista i polityk; twórca programu zmiany systemowej polskiej gospodarki.
banki
[wł. banca ‘stół’, ‘ława’],
ekon. przedsiębiorstwa zajmujące się pośrednictwem finansowym polegającym na gromadzeniu depozytów i udzielaniu kredytów.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia