ubezpieczeniowy

Encyklopedia PWN

środki materialne przeznaczone na wyrównywanie ujemnych skutków zdarzeń losowych, zwłaszcza na pokrycie strat spowodowanych przez klęski żywiołowe i nieszczęśliwe wypadki, a także na zabezpieczenie materialne osób niezdolnych do pracy;
dokument zastępujący polisę ubezpieczeniową w odniesieniu do części towarów w transporcie objętym wraz z innymi transportami wspólną polisą generalną.
wg polskiej nauki prawa ogół norm prawnych regulujących organizację i zasady działalności zakładów ubezpieczeń oraz prawa i obowiązki stron stosunków ubezpieczeniowych w dziedzinie ubezpieczeń gospodarczych i społecznych;
dokument stwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia, wystawiony ubezpieczającemu na jego wniosek przez ubezpieczyciela (zakład ubezpieczeń).
zastrzeżone przez zakład ubezpieczeń ograniczenie sumy odszkodowania ubezpieczeniowego
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia