ułamkami dziesiętnymi

Encyklopedia PWN

mat. ułamek, którego mianownik jest potęgą liczby 10 i który zapisuje się bez kreski ułamkowej, np. 0,75 (= 75/100), –2,035 (= –2035/1000).
mat. przedstawienie liczby rzeczywistej w postaci szeregu liczbowego a0 + a110–1 + a210–2 + ... (a0 — liczba całkowita, a1, a2, ... — cyfry od 0 do 9), zapisywanego w postaci a0,a1a2a3 ... (np. 31,158 ...);
mat. potoczna nazwa liczby wymiernej;
mat. ułamek dziesiętny nieskończony, w którym począwszy od pewnego miejsca po przecinku, pewna grupa cyfr (zwana okresem) powtarza się, np. 0,121212... = 0,(12) lub 0,98111... = 0,98(1) itp.;
mat. przedstawienie liczby rzeczywistej w postaci ułamka dziesiętnego, w którym po przecinku dziesiętnym występuje nieskończona liczba cyfr, np.: 2,102030405... , 1,333... , 0,2000... (jest przyjęte, że nieskończony ciąg samych zer pomija się);
mat. przedstawienie liczby rzeczywistej niewymiernej (np. , π, e) lub wymiernej w postaci ułamka dziesiętnego o skończonej liczbie cyfr po przecinku.
logarytm
[gr. lógos ‘słowo’, arithmós ‘liczba’],
mat. logarytm liczby b przy podstawie a, oznaczany logab, to liczba, do której należy podnieść liczbę a, by uzyskać liczbę b;
mat. metody zapisywania liczb całkowitych lub rzeczywistych.
mat. liczby dające się przedstawić w postaci ułamka k/m, gdzie k i mliczbami całkowitymi, np. 3/7, –7/12, 8/4 itp.
mat. wspólna nazwa dla liczb wymiernych i niewymiernych;
termin określający przydatność danej substancji do określonego celu: produkcji przem., produkcji materiałów o założonych właściwościach, badań nauk., analizy chemicznej;
hematokryt
[gr.],
Ht, HCT,
med. stosunek objętościowy krwinek czerwonych w próbce krwi pełnej żylnej lub włośniczkowej, wyrażony ułamkiem dziesiętnym (dawniej w %);
mat. liczby rzeczywiste nie będące liczbami wymiernymi, czyli nie dające się zapisać w postaci ułamka k/m, gdzie k i m są liczbami całkowitymi;
systemy miar długości, powierzchni, objętości oraz wag kształtujące się w trakcie wielowiekowego procesu, w podstawowych dziedzinach działalności ludzkiej, wymagających oceny wielkości: w pracy ludzkiej i zwierzęcej, w produkcji (np. rolnictwo, górnictwo, rzemiosło), w podróżach, handlu i transporcie oraz innych, codziennych sytuacjach (np. odległość mierzona zasięgiem wzroku, czułością słuchu).
Napier
[nẹıpiər]
John (Jhon) Wymowa, ósmy lord Merchiston, J. Neper Wymowa, ur. 1550, zamek Merchiston k. Edynburga, zm. 4 IV 1617, tamże,
matematyk szkocki;
pi, π,
mat. liczba będąca stosunkiem długości okręgu do jego średnicy;
Regiomontanus, właśc. Johannes Müller, ur. 6 VI 1436, Königsberg (Frankonia), zm. 6(?) VII 1476, Rzym,
niem. astronom i matematyk;
Stegmann
[szṭ:kman]
Joachim, ur. 1595, zm. 1633,
matematyk i myśliciel rel., pochodzenia niemieckiego;
Stevin
[stəwị:n]
Simon, ur. wiosna 1548, Brugia, zm. 1620, Haga lub Lejda,
uczony holenderski;

Materiały dodatkowe

Słownik języka polskiego PWN

ułamek dziesiętny «ułamek, którego mianownik jest potęgą liczby 10, zapisany jako ciąg cyfr przed i po przecinku»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia