trwały

Encyklopedia PWN

ekon. środki produkcji zużywane stopniowo w trakcie wielu cykli produkcyjnych
trwanie, fr. durée,
filoz. u H. Bergsona: naturalne i żywe doświadczenie zmiany (poprzez intuicję), w przeciwieństwie do zmiany poznawanej przez intelekt, który redukuje czas do przestrzeni, a ruch do bezruchu.
tablica trwania życia, tablica wymieralności, ang. life table, fr. table de mortalité,
demogr. modelowa konstrukcja, która przedstawia nierosnący ciąg liczb osób dożywających oraz niemalejący ciąg liczb osób zmarłych, pochodzących z jednorodnej populacji lub kohorty początkowej;
neutralność trwała, neutralność w czasie pokoju, zw. dawniej neutralnością wieczystą,
wg prawa międzynarodowego sytuacja prawna i polityczna państwa, które dobrowolnie zobowiązuje się nie brać udziału w wojnie między innymi państwami i nie zaciągać zobowiązań militarnych, np. nie przystępować do bloków polityczno-militarnych (nie dotyczy to przynależności do międzynarodowych organizacji pokojowych, jak np. ONZ) ani też udostępniać swojego terytorium do zakładania baz wojskowych;
ekon. miara efektywności majątku trwałego, informująca o wielkości dochodu ze sprzedaży przypadającej na jednostkę wartości majątku trwałego (iloraz dochodów ze sprzedaży i wartości majątku trwałego);
ekon. składniki majątkowe przedsiębiorstwa, takie jak maszyny, urządzenia, budynki o okresie użytkowania dłuższym niż rok i wartości przekraczającej kwotę określaną w odpowiednich przepisach;
demogr. parametr tablic wymieralności; umieralność.
zbiorowości zwierzęce złożone z rodziców (lub jednego z nich), dzieci, starszego rodzeństwa, czasem także z osobników dalszego pokrewieństwa (np. tzw. ciotki), które łączy szczególna więź;
Braudel
[brodẹl]
Fernand Paul Wymowa, ur. 24 VIII 1902, Luméville-en-Ornois, zm. 27 XI 1985, Cluses,
jeden z najwybitniejszych francuskich historyków XX w., reprezentant szkoły Annales.
inflacja
[łac.],
ekon. wzrost przeciętnego poziomu cen.
Arabska Wiosna, Arabska Wiosna Ludów, Tunisami,
określenie kontestacji społecznej na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej 2010–13.
związki chemiczne wybiórczo absorbujące promieniowanie elektromagnetyczne w zakresie widzialnym (o długości fali od ok. 400 do 780 nm) warunkujące barwę organizmów roślinnych i zwierzęcych albo nadające barwę przedmiotom użytkowym.
naród tworzący podstawową ludność Ukrainy (ok. 35 mln, 2002);
ekon. fundusze stanowiące podstawę finansowania działalności przedsiębiorstwa. Reprezentują prawa do jego zasobów majątkowych z tytułu powierzonych mu środków pieniężnych lub wkładów rzeczowych (aportów).

Słownik języka polskiego PWN

trwały
1. «istniejący przez dłuższy czas lub nieulegający szybkim zmianom»
2. «zdatny do użytku przez dłuższy czas»

• trwale • trwałość
czerwiec trwały «czerwiec, na którego korzeniach żyje owad, czerwiec polski»
kapitał trwały «środki produkcji zużywane stopniowo w ciągu wielu cykli produkcyjnych»
trwała pot. «trwała ondulacja»
trwać
1. «istnieć lub odbywać się przez pewien czas»
2. «pozostawać bez zmiany w pewnej pozycji lub sytuacji»
3. «pozostawać przy kimś»
4. «obstawać przy czymś»
trwała ondulacja «zabieg fryzjerski polegający na takim sfalowaniu lub skręceniu włosów, żeby nie uległy szybkiemu rozkręceniu»
środki trwałe «maszyny, urządzenia, budynki itp. stanowiące majątek przedsiębiorstwa»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia