transmisyjną

Encyklopedia PWN

telekom. w systemach teletransmisyjnych zasada tworzenia sygnałów cyfrowych o dużej przepływności przez łączenie sygnałów o mniejszej przepływności;
mikroskop elektronowy transmisyjny, ang. Transmission Electron Microscope (TEM),
przyrząd do badania (obrazowania) struktury ciał, gł. ciał stałych, w którym wykorzystuje się strumień elektronów o dużej energii skupiany przez soczewki elektromagnetyczne;
kompandor
[ang.],
urządzenie elektroniczne przeznaczone do zmiany dynamiki sygnałów (np. fonicznych), przenoszonych przez tory transmisyjne analogowych systemów telekomunik.;
mikroskop elektronowy skaningowy, ang. Scanning Elektron Microscope (SEM),
rodzaj mikroskopu elektronowego, w którym wiązka elektronów, skupiona na powierzchni badanej próbki w plamkę o bardzo małej średnicy (do 0,1 nm), omiata wybrany prostokątny obszar powierzchni ruchem skanującym, linia po linii.
zespół rozmieszczonych na pewnym obszarze, powiązanych ze sobą funkcjonalnie urządzeń telekomunik., przeznaczonych do świadczenia różnych usług telekomunik. (np. usług telefonicznych, radiotelefonicznych, telegraficznych, transmisji danych, radiofonicznych, telewizyjnych);
urządzenie optyczno-elektroniczne przetwarzające obraz obserwowanej sceny na sygnał elektryczny, tzw. sygnał wizyjny, zakodowany w jednym z systemów telewizyjnych (np. PAL, SECAM, NTSC);
tomografia
[gr. tomós ‘cięty’, ‘tnący’, gráphō ‘piszę’],
sposób uzyskiwania dwuwymiarowego obrazu przekroju obiektu trójwymiarowego w dowolnie wybranej płaszczyźnie, w celu poznania jego struktury wewn., bez konieczności naruszania tej struktury;
zestaw kombinacji elementów sygnału telegraficznego przesyłanego przez urządzenia telegraficzne;
ATM, ang. Asynchronous Transfer Mode, multipleksacja asynchroniczna, multipleksacja etykietowana,
telekom. rodzaj multipleksacji czasowej stosowanej w cyfrowych systemach transmisyjnych;
balata
[hiszp.],
substancja kauczukopodobna;
bps, ang. bit per second, bit/s,
inform., telekom. używany niekiedy skrót jednostki szybkości cyfrowej (przepływności binarnej), określającej m.in. właściwości przepustowe kanału transmisyjnego.
Bridgestone Corporation, 1931–1984 Bridgestone Tyre Co., Ltd,
japoński koncern przemysłu gumowego, największy światowy producent opon;
CMOS, ang. Complementary MOS, komplementarny układ scalony MOS,
monolityczny układ scalony z parami wzbogaconych komplementarnych tranzystorów MOS o przeciwstawnych typach kanału, tj. n i p; wytwarzany technologią zw. również CMOS.
demultiplekser
[łac.],
selektor, komutator,
urządzenie (układ) elektroniczne służące do realizacji procesu demultipleksowania, tj. rozdzielania przesyłanych jednym wspólnym kanałem transmisyjnym w tym samym kierunku niezależnych sygnałów, przeznaczonych dla wielu odbiorców;
ekspandor
[łac. expando ‘rozszerzam’, ‘rozciągam’],
telekom. układ elektroniczny przeznaczony do wzmacniania sygnału;
elektronografia
[gr. ḗlektron ‘bursztyn’, gráphō ‘piszę’],
zespół metod wykorzystujących dyfrakcję elektronów, stosowanych do badania struktury ciał, gł. ciał stałych krystalicznych i cząsteczek gazów.
Ethernet
[ị:ŧərnet; ang.],
zbiór reguł komunikacji (protokół komunikacyjny) w lokalnej sieci komputerowej, oprac. przez firmę Xerox w latach 70. i zatwierdzony 1980 jako norma IEEE 802.3.
teoria przekazywania wiadomości ze źródła wiadomości do obiektu ich przeznaczenia — odbiorcy (ujścia);
system łączności dźwiękowej w ośr. studyjnym (także w wozie transmisyjnym), umożliwiający bezpośrednie porozumiewanie się obsługi techn. między sobą bez powodowania zakłóceń w nadawanym programie telew. czy radiowym.
telekom. przekształcenie sygnału mające na celu zmniejszenie jego dynamiki (dynamika sygnału);

Słownik języka polskiego PWN

transmisja
1. «bezpośrednia relacja z jakichś wydarzeń, przekazywana przez telewizję lub radio; też: przekazywanie takiej relacji»
2. «przesyłanie na odległość dźwięków, obrazów lub innych sygnałów za pośrednictwem fal elektromagnetycznych»
3. «przekazywanie energii silnika innym urządzeniom»

• transmisyjny • transmitować
koło transmisyjne «koło służące do przenoszenia ruchu obrotowego z silnika na część roboczą maszyny za pośrednictwem pasa napędowego»
wóz transmisyjny «samochód przystosowany do przeprowadzania transmisji telewizyjnej lub radiowej spoza studia»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia