traktat

Encyklopedia PWN

traktat
[łac.],
dzieło, rozprawa, zwłaszcza naukowa.
traktat
[łac.],
prawo wg konwencji wiedeńskiej o prawie traktatów (1969) określenie wszystkich umów międzynar., zawartych w formie pisemnej.
traktat
[łac.],
prawojedna z nazw umów międzynar., używana zazwyczaj w odniesieniu do umów ważniejszych, zawieranych w sposób formalny i uroczysty.
Traktat z Lizbony, traktat lizboński, właśc. Traktat z Lizbony zmieniający Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, ang. Treaty of Lisbon amending the Treaty on European Union and Treaty establishing the European Community,
określany jako Traktat reformujący, umowa międzynarodowa, zakładająca reformę instytucji Unii Europejskiej (UE).
Traktat o Unii Europejskiej, ang. Treaty on European Union, potocznie traktat z Maastricht,
układ międzynarodowy zawarty między państwami członkowskimi Wspólnot Europejskich;
Traktat konstytucyjny, właśc. Traktat ustanawiający Konstytucję dla Europy, ang. Treaty establishing a Constitution for Europe, fr. Traité établissant une Constitution pour l’Europe,
umowa międzynar. między państwami UE, podpisana 29 X 2004 w Rzymie;
umowa międzynar. podpisana 24 III 1992 w Helsinkach przez 24 państwa eur. (w tym Polskę) oraz USA i Kanadę;
układ międzynar., zawarty 1951, ustanawiający Eur. Wspólnotę Węgla i Stali, → paryski traktat.
Traktat północnoatlantycki, ang. North Atlantic Treaty, pot. traktat waszyngtoński,
międzynarodowy układ sojuszniczy podpisany 4 IV 1949 w Waszyngtonie;
układ polit. między Rosją, Austrią i Prusami, dotyczący wspólnej polityki wobec Polski, → Loewenwolda traktat 1732.
układ międzynar. podpisany 9 IV 1949, → traktat północnoatlantycki.
układ międzynarodowy zawarty przez państwa Wspólnot Europejskich, Traktat o Unii Europejskiej.
Traktat amsterdamski, ang. Treaty of Amsterdam,
układ zawarty przez państwa Unii Europejskiej (UE), podpisany 2 X 1997, wszedł w życie 1 V 1999;
prawo umowa międzynarodowa regulująca całokształt stosunków handlowych i gospodarczych między 2 państwami;
Traktat nicejski, ang. Treaty of Nice,
układ zawarty przez państwa Unii Europejskiej (UE), podpisany 26 II 2001, wszedł w życie 1 II 2003;
Traktat o fuzji organów, ang. Merger Treaty,
układ zawarty przez państwa Wspólnot Eur., podpisany 8 IV 1965, wszedł w życie 1 VII 1967;
umowa międzynar. kończąca stan wojny między państwami i likwidująca jej skutki;
układ z 1947 o bezpieczeństwie zbiorowym na kontynencie amer., → pakt z Rio.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia