tolerancja

Encyklopedia PWN

Diana de Valois
[d. dö walu],
zw. Dianą Francuską, ur. 1538, Piemont, zm. 11 I 1619, Paryż,
księżna de Montmorency i Angoulême, naturalna córka Henryka II (uznana 1547);
koncepcja umiędzynarodowienia edukacji, której celem jest wyposażenie młodego pokolenia w „globalną świadomość”;
koncepcja pedagogiczna, której celem jest poszerzanie własnej tożsamości jednostkowej i społecznej przez kontakt z innymi kulturami, kształtowanie rozumienia odmienności kulturowych, wyzbywanie się uprzedzeń i stereotypów (np. etnicznych bądź religijnych) oraz propagowanie postaw tolerancji i dialogu;
edykt mediolański, edykt Konstantyna, konwencja mediolańska, edykt tolerancyjny,
nazwa, którą określa się program polityki religijnej w stosunku do chrześcijaństwa, uzgodniony 313 w Mediolanie przez cesarza: Konstantyna Wielkiego i Licyniusza, stojących na czele zachodniej i wschodniej części cesarstwa rzymskiego;
powstała w latach 70. XX w. zool. dyscyplina behawioralna z pogranicza ekologii i etologii zwierząt, która bada funkcjonalne aspekty zachowania, tzn. sposoby zachowania się, które zwierzęta wykorzystują w swych związkach ze środowiskiem nieożywionym i pozaspoł. ożywionym (biocenotycznym).
ekotyp
[gr.],
ekol. grupa osobników jednego gatunku występujących na określonym obszarze, odróżniających się zespołem odmiennych cech morfologicznych i genetycznych od pozostałej części osobników danego gatunku;
emocja
[łac. emovere ‘poruszać’],
psychol. we współczesnej psychologii system obejmujący uczucia, uznawane za składnik subiektywny, pobudzenie fizjologiczne wraz ze specyficzną ekspresją oraz zmiany zachowania.
teoria religijno-polityczna o zależności Kościoła od państwa, głosząca, że Kościół otrzymuje swą władzę od państwa, oraz dopuszczająca apelację od władzy kościelnej do państwowej.
ekon. zbiór zasad postępowania, które wynikają z przekonania, że przyszłość świata nie jest zdeterminowana katastroficzną wizją samozagłady nuklearnej.
eurybaty
[gr.],
ekol. organizmy o dużym zakresie tolerancji w zakresie głębokości wód, → eurybionty.
ekol. organizmy o dużym zakresie tolerancji w odniesieniu do zasolenia środowiska, → eurybionty.
ekol. organizmy o dużym zakresie tolerancji w odniesieniu do temperatury środowiska, → eurybionty.
eurytopy
[gr.],
ekol. organizmy o dużym zakresie tolerancji w odniesieniu do biotopów, w których występują, → eurybionty.
Falun Gong, Falun Dafa,
ruch społ.-rel. zapoczątkowany w Chinach 1992;
fanatyzm
[łac. fanaticus ‘zagorzały’, ‘szalony’],
postawa przejawiająca się w pozbawionym krytycznego dystansu i umiaru przywiązaniu do wyznawanych idei i zasad, bezgranicznej i bezwarunkowej identyfikacji, nietolerancji dla jakichkolwiek przekonań lub rozwiązań alternatywnych, braku gotowości do dyskusji i dialogu, odmowie przyznania nawet częściowej słuszności zwolennikom poglądów odmiennych i rzecznikom dążeń przeciwstawnych;
peptydy powstające w cytozolu komórek roślinnych, wiążące jony metali ciężkich, bogate w reszty tiolowe (γ-glutamylocysteinylo)n-β-alaniny (n = 2–7), w nietoksyczne kompleksy;
Ford Henry Wymowa, ur. 30 VII 1863, Dearborn (hrab. Wayne, stan Michigan), zm. 7 IV 1947, tamże,
amerykański konstruktor samochodów i przemysłowiec.
Fundusz Społeczeństwa Otwartego, Open Society Fund, Open Society Institute,
pierwsza fundacja G. Sorosa, zał. 1979, z siedzibą w Nowym Jorku;
narząd występujący u wszystkich kręgowców żuchwowych (szczękowce);

Słownik języka polskiego PWN

tolerancja
1. «poszanowanie czyichś poglądów, wierzeń, upodobań, różniących się od własnych»
2. «zdolność żywego organizmu do znoszenia bez szkody dla niego niektórych bodźców chemicznych, fizycznych i biologicznych»
3. «liczba określająca dopuszczalne odchylenie danej wielkości technicznej od jej wartości nominalnej»

• tolerancyjny • tolerancyjnie • tolerancyjność
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia