terminowy

Encyklopedia PWN

defetyzm
[fr. défaitisme ‘przekonanie o porażce’],
postawa zwątpienia, brak wiary w powodzenie jakiejś sprawy, przewidywanie porażki;
Europejska Wspólnota Węgla i Stali (EWWiS), fr. Communauté européenne du charbon et de l’acier (CECA), ang. European Coal and Steel Community (ECSC),
organizacja międzynarodowa, utworzona na podstawie terminowego traktatu zawartego 18 IV 1951 w Paryżu na okres 50 lat przez Belgię, Francję, Holandię, Luksemburg, RFN i Włochy, który wszedł w życie 23 VII 1952.
ekon. instytucja finansowa, mająca osobowość prawną, której wyłącznym przedmiotem działalności jest lokowanie publicznie zebranych środków pieniężnych w papiery wartościowe i inne prawa majątkowe.
ekon. giełda, która dawniej zajmowała się obrotem towarami — płodami rolnymi lub surowcami, a obecnie przedmiotem obrotu są dokumenty uprawniające do odbioru danego towaru z domu składowego bądź instrumenty pochodne, uprawniające lub zobowiązujące do zawarcia transakcji kupna czy sprzedaży danego towaru w przyszłości;
Hong Kong Stock Exchange
[h. k. stok ıksczẹındż],
właśc. Stock Exchange of Hong Kong,
giełda papierów wartościowych,
ekon. instrument finansowy, którego wartość zależy od wartości instrumentu bazowego;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia