teoria wymiany społecznej

Encyklopedia PWN

socjol. teoria socjol. i antropologiczna, nawiązująca do behawioryzmu oraz ekonomii, z której przyjęto pojęcie wymiany;
podstawowe segmenty struktury społecznej, wielkie grupy i zbiorowości charakteryzujące się tym, że: przynależność do nich jest względnie trwała (przekazywana z rodziców na dzieci) i wynika z posiadania cech społecznych nie związanych z czynnikami biologicznymi i genetyką; cechuje je wewnętrzna zwartość, ale występują między nimi wyraźne dystanse społeczne i bariery; są usytuowane względem siebie w relacjach wyższości–niższości; struktura klasowa ma postać hierarchiczną: klasy uprzywilejowane mają wyższy standard materialny i poziom konsumpcji, uzyskują wyższe dochody, mają korzystniejszą pozycję rynkową.
atrakcyjność społeczna, atrakcyjność interpersonalna,
psychol. cechy danej osoby wywołujące u innych osób pozytywną postawę wobec niej;
układ powiązanych ze sobą i nawzajem na siebie wpływających interakcji społ.;
socjologia
[łac.-gr.],
w pierwotnym i najszerszym znaczeniu nauka o społeczeństwie.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia