teologiczne

Encyklopedia PWN

Benedykt XVI, Joseph Ratzinger, ur. 16 IV 1927, Marktl am Inn (Bawaria),
papież od 19 IV 2005, teolog niemiecki.
Bidermann Jakob, ur. 1578, Ehingen k. Ulm, zm. 20 VIII 1639, Rzym,
dramatopisarz niem., jezuita;
Buber Martin, ur. 8 II 1878, Wiedeń, zm. 13 VI 1965, Jerozolima,
żydowski filozof, pedagog, jeden z twórców filozofii dialogu, badacz chasydyzmu.
Camus
[kamụ̈]
Jean Pierre, ur. 3 XI 1584, Paryż, zm. 26 IV 1652, Arras,
pisarz fr.; biskup katolicki;
wprowadzanie w społeczeństwach niechrześcijańskich zasad wiary i norm etycznych według nauki Jezusa Chrystusa,
chrześcijaństwo, gr. christianismós, łac. christianismus, christianitas,
religia monoteistyczna i uniwersalistyczna, której istotą jest wiara w Jezusa Chrystusa.
filoz. zbiór zalet charakteru, postawa lub siła moralna wyrażająca się w dążeniu do doskonałości i w przestrzeganiu zasad budzących szacunek.
kwartalnik teol. zał. 1920 we Lwowie jako „Przegląd Teologiczny” (1929–37 wychodził z dodatkiem informacyjnym „Ruch Teologiczny”) w celu przedstawiania wyników badań teologów pol.
Comte
[ką:t]
Auguste Wymowa, ur. 19 I 1798, Montpellier, zm. 5 IX 1857, Paryż,
francuski filozof, socjolog i pisarz polityczny, główny przedstawiciel pozytywizmu francuskiego.
encyklika papieża Grzegorza XVI prezentująca stanowisko Stolicy Apostolskiej wobec powstania listopadowego 1830–31, adresowana do biskupów Królestwa Pol., ogłoszona 1832;
Dachtera Franciszek, błogosławiony, ur. 22 IX 1910, Salno k. Koronowa, zm. 22 VIII 1944, Dachau,
ksiądz katol., męczennik; beatyfikowany 1999;
Dalmatin Jurij, ur. ok. 1547, Krško, zm. 31 VIII 1589, Lublana,
słoweński pisarz i teolog protestancki;
Darwin
[dạ:ruın]
Charles Robert Wymowa, ur. 12 II 1809, Shrewsbury, zm. 19 IV 1882, Down (Downe),
przyrodnik angielski, twórca teorii ewolucji biologicznej, zwanej od jego nazwiska darwinizmem.
zespół poglądów filozoficznych i literackich kwestionujący tradycyjne metafizyczne relacje pomiędzy znakiem i oznaczanym pojęciem (także rzeczą), istotą i zjawiskiem, tożsamością i różnicą, tym, co fonetyczne (wynikające z uprzywilejowania mowy) i niefonetyczne;
Döllinger Johann Joseph Ignaz von, ur. 28 II 1799, Bamberg, zm. 10 I 1890, Monachium,
teolog katol., historyk, działacz kościelny;
Duran Szymon Ben Cemach, ur. 1361, Majorka, zm. 1444, Algier,
żyd. teolog, rabin i lekarz;
w religii staroż. Egiptu grupy 3 wyobrażeń (np. posągów) lub imion boskich tworzących sakralną jedność;
feminizm
[łac. femina ‘kobieta’],
nazwa bardzo szerokiego ruchu o charakterze politycznym, społecznym, kulturowym i intelektualnym, którego różne orientacje, szkoły, teorie i badania łączy wspólne przekonanie, że kobiety były i są przedmiotem dyskryminacji.

Materiały dodatkowe

Księga Psalmów, hebr. Tehilim, w Septuagincie Psalmoi, w Wulgacie Volumen hymnorum, w Kodeksie Aleksandryjskim z V w. n.e. Psalterion

Słownik języka polskiego PWN

teologia «nauka o Bogu, jego naturze i relacji do świata i ludzi, odrębna dla każdej religii»
• teologiczny • teolog
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia