temperaturą empiryczną

Encyklopedia PWN

temperatura ciała określana na podstawie pomiaru wielkości fiz. zależnej od temp. (tzw. właściwości termometrycznej wybranego ciała wzorcowego, np. objętości rtęci, oporu elektr. drutu metal.).
temperatura
[łac.],
skalarna wielkość fizyczna, jeden z parametrów określających stan układu termodynamicznego.
zbiory wartości temperatury uporządkowane zgodnie z przyjętymi założeniami (skala wielkości fizycznej).
temperatura określona w sposób uniwersalny (w odróżnieniu od temp. empirycznej), w oparciu o podstawowe prawa dla gazu doskonałego lub zależność określającą sprawność cyklu Carnota.
empiryczna skala temperatury, ustanawiana przez Generalną Konferencję Miar, będąca najlepszym przybliżeniem termodynamicznej skali temperatury;
Gay-Lussac
[ge lüsạk]
Louis Joseph Wymowa, ur. 6 XII 1778, Saint-Léonard-de-Noblat, zm. 9 V 1850, Paryż,
francuski fizyk i chemik.
gaz
[gr.],
jeden z 3 podstawowych stanów skupienia materii (oprócz cieczy i ciał stałych).
fiz. uporządkowany zbiór wartości danej wielkości fizycznej, określony zgodnie z umownie przyjętymi założeniami;
reakcja chemiczna, przemiana chemiczna,
przemiana jednych substancji, zwanych substratami, w inne substancje, zwane produktami reakcji chemicznej;
zależność stałej szybkości reakcji chem. k od temperatury T, podana 1889 przez S.A. Arrheniusa w postaci empirycznego równania: lnk = BA/T, gdzie A i B — stałe dla danej reakcji chem., T — temperatura bezwzględna.
prawa ściśle spełniane przez gaz doskonały i, w przybliżeniu, przez gazy rzeczywiste (gaz), gdy wartości ich ciśnienia i temperatury różnią się znacznie od wartości krytycznych
dział chemii fiz. zajmujący się opisem zmian stężeń reagentów w czasie, spowodowanych przebiegiem reakcji chemicznych;
chem. w tych samych warunkach ciśnienia i temperatury objętości reagujących ze sobą substancji gazowych mają się do siebie jak małe liczby całkowite;
hydrometria
[gr.],
dział hydrologii stanowiący jej podstawę empiryczną; zajmuje się zbieraniem informacji ilościowych o obiektach wodnych, zjawiskach i procesach;
Mather
[mạ̈đər]
John Cromwell, ur. 1946,
amerykański astrofizyk i kosmolog;
fiz. związek między parametrami stanu układu termodynamicznego znajdującego się w stanie równowagi, ograniczający ilość parametrów niezależnych;
Smoot
[smu:t]
George Fitzgerald, ur. 20 II 1945, Jukon (stan Floryda),
amerykański fizyk kosmolog;
fiz. podstawowe prawa termodynamiki.

Materiały dodatkowe

Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia