taryfa

Encyklopedia PWN

ekon. urzędowe, usystematyzowane zestawienie (klasyfikacja) towarów, usług, płac, stawek celnych, stawek przewozowych, opłat itp.,
wykaz stawek celnych ujęty w przepisach prawa celnego, stosowanych przy wymiarze cła pobieranego przy przewożeniu towaru przez granicę państwa;
Europejska Wspólnota Gospodarcza (EWG), ang. European Economic Community (EEC), fr. Communauté économique européenne (CEE), niem. Europäische Wirtschaftsgemeinschaft (EWG),
1958–93 europejska, międzynarodowa organizacja gospodarcza;
Pilat Tadeusz, ur. 8 IX 1844, Gumniska k. Tarnowa, zm. 9 I 1923, Lwów,
brat Romana, ojciec Stanisława, prawnik, ekonomista i statystyk;
Wspólny Rynek Ameryki Środkowej, hiszp. Mercado Común Centroamericano, ang. Central American Common Market (CACM),
porozumienie gospodarcze,
Zrzeszenie Międzynarodowego Transportu Lotniczego, ang. International Air Transport Association Wymowa(IATA Wymowa),
międzynar. organizacja utworzona 1945 w Hawanie (Kuba);
antymonopolowe ustawodawstwo, antytrustowe ustawodawstwo,
ekon. przepisy prawne mające na celu niedopuszczenie do powstawania monopoli oraz ograniczenie stosowania praktyk monopolistycznych, popieranie konkurencji i ochronę konsumentów.
ekon. cele gospodarcze i polityczne, które państwo chce osiągnąć za pomocą ceł (np. zwiększenie dochodów skarbu państwa, ochrona przemysłu krajowego, poprawa sytuacji w bilansie płatniczym);
ekon. połączenie, na podstawie umowy, 2 lub więcej państw w jedno terytorium celne;
cło
[niem. < gr. télos ‘podatek’],
ekon. opłata pobierana przez państwo od przywozu i wywozu towarów;
doktryna nullifikacji, doktryna unieważnienia,
amerykańska doktryna polityczna przyznająca władzom stanowym prawo do odrzucenia (unieważnienia, łacińskie nullificatio ‘unieważnienie’, ‘skasowanie’) na podległym im terytorium ustaw Kongresu federalnego uznanych za sprzeczne z Konstytucją Stanów Zjednoczonych z 1787, a nawet do wystąpienia z Unii.
era postępu, ang. Progressive Era,
termin odnoszący się do wewnętrznych dziejów USA 1900–20;
Europejska Wspólnota Węgla i Stali (EWWiS), fr. Communauté européenne du charbon et de l’acier (CECA), ang. European Coal and Steel Community (ECSC),
organizacja międzynarodowa, utworzona na podstawie terminowego traktatu zawartego 18 IV 1951 w Paryżu na okres 50 lat przez Belgię, Francję, Holandię, Luksemburg, RFN i Włochy, który wszedł w życie 23 VII 1952.
ruch farmerski w USA, rozwijający się w 2. poł. XIX i w XX w.;
Harding
[hạ:rdıŋ]
Warren Gamaliel, ur. 2 XI 1865, Corsica (stan Ohio), zm. 2 VIII 1923, San Francisco,
amer. polityk, prawnik;
Harrison
[hạ̈rısən]
Benjamin, ur. 20 VIII 1833, North Bend (stan Ohio), zm. 13 III 1901, Indianapolis (stan Indiana),
wnuk Williama Henry’ego, polityk amerykański;
koncepcja i proces bliskiej współpracy gospodarczej, politycznej i kulturalnej państw europejskich w ramach stworzonych przez nie struktur ponadnarodowych.
ekon. proces tworzenia i trwania powiązań i współzależności gospodarczej pomiędzy krajami.
kalkulacja
[łac. calculatio ‘obliczenie’],
obliczanie kosztów przypadających na tzw. jednostkę kalkulacyjną; część rachunkowości.

Słownik języka polskiego PWN

taryfa
1. «urzędowo ustalone i ogłoszone zestawienie stawek opłat, cen, płac, podatków»
2. pot. «taksówka»

• taryfowy
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia