tantal

Encyklopedia PWN

pegmatyty
[gr. pḗgma ‘rzecz stwardniała’],
skały magmowe powstałe w końcowym stadium krystalizacji magmy z resztek stopu magmowego pozostałego po gł. etapie zestalenia się magmy (pomagmowe procesy) lub skały metamorficzne utworzone podczas metamorfizmu regionalnego, wskutek rekrystalizacji minerałów przy udziale metasomatozy;
mit. gr. syn Tantala, mąż Hippodamii, ojciec m.in. Atreusa, Tyestesa i Chrysipposa;
grupa związków nieorg., obejmująca izo- i heteropolikwasy oraz ich sole, o anionach odpowiadających ogólnemu wzorowi [XxMmOy]q, w którym M oznacza atom molibdenu, wolframu, rzadziej wanadu, niobu lub tantalu, w ich najwyższym stopniu utlenienia, X jest atomem dowolnego pierwiastka, np. fosforu, boru;
proces trwałego łączenia materiałów topliwych, gł. metali i stopów, przez stopienie brzegów łączonych elementów bez wywierania docisku, z dodawaniem lub bez dodawania spoiwa;
Stevens Joseph, ur. 20 XI 1819, Bruksela, zm. 2 VIII 1892, tamże,
brat Alfreda, malarz belgijski;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia