tętnicze

Encyklopedia PWN

grupa chorób somatycznych, których przyczyn upatruje się w uwarunkowaniach psychogennych;
ptaki, Aves,
gromada stałocieplnych kręgowców z grupy owodniowców;
sympatykomimetyczne leki, leki adrenergiczne, sympatykotoniki,
leki pobudzające układ sympatyczny;
tętnice, arterie, naczynia tętnicze,
anat. część układu krwionośnego kręgowców, naczynia wiodące krew z komór serca (u ryb i płazów z jednej komory);
walwuloplastyka
[łac.-gr.],
med. zabiegi kardiochirurgiczne, zaliczane do kardiologii interwencyjnej;
grupa leków hamujących biologiczne działanie wapnia;
med. zespół miejscowych odczynów obronnych ustroju na bodziec zapaleniotwórczy, np.: biologiczny (bakterie, wirusy, pasożyty, tkanka martwicza), chemiczny, termiczny, mechaniczny;
lek przeciwnadciśnieniowy, blokujący wybiórczo receptory β1;
ester choliny i kwasu octowego, chemiczny przekaźnik impulsów w układzie nerwowym (neuroprzekaźniki);
farm. handlowa nazwa leku stosowanego w nadciśnieniu tętniczym, → alfa-metyldopa.
med. stan chorobowy, w którym współistnieją przeciwciała antyfosfolipidowe: antykoagulant tocznia lub przeciwciała antykardiolipinowe w surowicy oraz zakrzepica tętnicza lub żylna, powtarzające się poronienia lub małopłytkowość;
aorta
[gr.],
tętnica główna,
anat. gł. naczynie krwionośne wyprowadzające krew z komory serca kręgowców (z wyjątkiem bezszczękowców i ryb, u których występuje pień tętniczy);
metoda badania układu krążenia;
beta-adrenolityki, β-adrenolityki, leki β-adrenolityczne, β-blokery,
leki blokujące receptory β-adrenergiczne w sercu, naczyniach obwodowych, oskrzelach, trzustce i wątrobie;
zatrzymanie czynności oddechowej;
Blalock
[blẹılok]
Alfred, ur. 5 IV 1899, Culloden (stan Georgia), zm. 15 IX 1964, Baltimore,
chirurg amerykański;
błonica, dyfteria,
ostra choroba zakaźna, gł. dzieci, wywołana przez bakterię — maczugowca błonicy (Corynebacterium diphtheriae);
by-pass
[bạıpa:s; ang.],
med. wytworzone chirurgicznie oboczne krążenie krwi, także popularna nazwa tego rodzaju operacji;
Cybulski Napoleon Nikodem, ur. 13 IX 1854, Krzywonosy (pow. święciański), zm. 26 IV 1919, Kraków,
fizjolog; założyciel krak. szkoły fizjologicznej.

Tabele, zestawienia

Słownik języka polskiego PWN

niedociśnienie tętnicze «stan chorobliwego obniżenia ciśnienia krwi»
tętnica «naczynie krwionośne prowadzące krew z serca do wszystkich tkanek i narządów ciała»
• tętniczy
krew tętnicza «krew płynąca w tętnicach, mająca barwę jasnoczerwoną, zawierająca dużo tlenu»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia