szacunek

Encyklopedia

filoz. pokrewna życzliwości postawa akceptacji dokonań, dążeń i poglądów drugiego człowieka oraz czci dla tego, co w nim wielkie.
Korczak Janusz, właśc. Henryk Goldszmit, ur. 22 VI 1878 lub 1879, zm. VIII 1942, Treblinka,
pisarz, pedagog, działacz społeczny, lekarz.
Kalecki Michał, ur. 22 VI 1899, Łódź, zm. 17 IV 1970, Warszawa,
polski ekonomista i statystyk.
nazwa szczytowej fazy ludobójstwa stalinowskiego wymierzonego w osoby uznane przez NKWD za niepewne politycznie i potencjalną acz nieistniejącą w WKP(b) opozycję.
procesy sądowe przeciwko osobom oskarżonym o czary, organizowane w Europie od średniowiecza do XVIII w., w Ameryce Północnej w XVII–XVIII w.;
ekon. zbiór zasad postępowania, które wynikają z przekonania, że przyszłość świata nie jest zdeterminowana katastroficzną wizją samozagłady nuklearnej.
Jan Paweł II, Karol Józef Wojtyła, święty, ur. 18 V 1920, Wadowice, zm. 2 IV 2005, Rzym,
papież, teolog i filozof.
Landau Ludwik Maurycy, ur. 31 V 1902, Tomaszów (Mazowiecki), zm. 29 II 1944 (data zaginięcia), Warszawa,
ekonomista, statystyk; badacz stosunków społecznych w II Rzeczypospolitej.
społeczności trwale zamieszkujące pewne terytorium (zwłaszcza państwa), różniące się od większości jego mieszkańców lub od społeczności panującej politycznie cechą lub cechami, które powodują uznawanie ich w świadomości społecznej za odmienne, a w stosunkach społecznych wywołują nieraz dyskryminację; cechami takimi bywają zwłaszcza: religia, język, świadomość narodowa, kultura itd. Współcześnie pojęcie „mniejszość” jest rozumiane coraz szerzej, np. mniejszości seksualne, kobiety jako mniejszość upośledzona.
rabin, rabi, rabbi
[hebr. rabbî < aram. rabbunî ‘mój pan’, ‘mój nauczyciel’ od rab ‘wielki’, ‘pan’, ‘przełożony’],
w judaizmie osoba, która zdobyła w jesziwie wykształcenie w dziedzinie znajomości Tory i Talmudu i ma kwalifikacje (potwierdzone obrzędem wyświęcenia — smicha) do rel. i duchowego przewodzenia lokalnej społeczności żydowskiej lub kongregacji,
rdzenna ludność Australii.
Albert I, z dynastii Koburgów, ur. 8 IV 1875, Bruksela, zm. 17 II 1934, Marche-les-Dames k. Namur,
król Belgów od 1909, ojciec Leopolda III;
Alma Mater
[łac., ‘matka karmicielka’],
nazwa nadawana przez Rzymian wielu boginiom, zwłaszcza Ceres i Kybele; w średniowieczu metaforyczne określenie szkoły wyższej, zwłaszcza uniwersytetu;
alokacja
[łac. ad ‘do’, locatio ‘umieszczenie’],
ekon. przyporządkowanie zasobów czynników produkcji (ziemi, pracy, kapitału) do gałęzi produkcji i przedsiębiorstw, dóbr konsumpcyjnych do gospodarstw domowych, dochodów do podmiotów gospodarczych;
ambiwalencja
[łac. ambo ‘oba’, valens, ˜ntis ‘znaczący’, ‘mający moc, wartość’],
med. objaw zaburzeń psychicznych;
ansarowie, arab. anṣār,
zwolennicy proroka islamu Mahometa, wspierający go w Medynie po hidżrze w 622;
antypedagogika
[gr. antí ‘przeciw’, ‘naprzeciw’, paidagōgikḗ ‘wiedza’, ‘nauka o wychowaniu’],
pedag. nurt współczesnej pedagogiki antyautorytarnej, którego dewizą jest „wspierać, a nie wychowywać”;
Aşık
[ạszyk]
Veysel, zw. Satıroğlu, ur. 1894, zm. 1973,
tur. poeta lud.;
psychol. świadome kierowanie przez daną osobę wrażeniem jakie wywiera na innych;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia