sytuacji

Encyklopedia PWN

socjol. subiektywny sposób widzenia przez jednostkę obiektywnej sytuacji, w jakiej przychodzi jej działać, decydujący o wyborze kierunku działania.
sytuacja
[łac.],
filoz. całościowa i konkretna relacja jednostki z otoczeniem (przyroda, kultura, społeczeństwo), która określa i jednocześnie otwiera różne możliwości;
filoz. krańcowe doświadczenia i przeżycia (cierpienie, śmierć, wina, walka), które ze względu na ich osobisty charakter i niemożliwość zastępstwa przez innych „rozjaśniają” ludzką egzystencję (sytuacje graniczne stawiają człowieka w prawdzie wobec samego siebie);
atmosferyczna sytuacja, sytuacja synoptyczna,
przestrzenny rozkład parametrów termodynamicznych i hydrodynamicznych oraz elementów pogody określających stan atmosfery ziemskiej;
stan psychiczny wynikający z doświadczenia obecności świętości (sacrum).
teologia
[gr. theós ‘Bóg’, lógos ‘słowo’, ‘nauka’],
uporządkowana wiedza religijna.
największa chrześcijańska wspólnota wyznaniowa, głosząca zasady wiary i życia religijnego określane jako katolicyzm, utożsamiająca się w swojej wierze i nazwie z Kościołem powszechnym (gr. katholikos ‘powszechny’) oraz uznająca w sferze doktryny i organizacji kościelnej autorytet papieża, biskupa Rzymu.
społeczności trwale zamieszkujące pewne terytorium (zwłaszcza państwa), różniące się od większości jego mieszkańców lub od społeczności panującej politycznie cechą lub cechami, które powodują uznawanie ich w świadomości społecznej za odmienne, a w stosunkach społecznych wywołują nieraz dyskryminację; cechami takimi bywają zwłaszcza: religia, język, świadomość narodowa, kultura itd. Współcześnie pojęcie „mniejszość” jest rozumiane coraz szerzej, np. mniejszości seksualne, kobiety jako mniejszość upośledzona.
psychol. zachowania, które mają przynieść korzyść innej osobie lub społeczności (pomaganie, dzielenie się, ochrona).
zamierzone i systematycznie stosowane sposoby pracy nauczyciela z uczniami umożliwiające realizowanie celów kształcenia.
stres
[ang.],
psychol. stan obciążenia systemu regulacji psychicznej powstający w sytuacji zagrożenia, utrudnienia lub niemożności realizacji ważnych dla jednostki celów, zadań, wartości.
kierunek działalności publicznej w Polsce w XIX w., wysuwający hasła różnorodnych działań legalnych, zmierzających do wzmocnienia sił i organizacji społeczeństwa polskiego w sytuacji braku własnego państwa.
psychol. poznawcze ujmowanie przez człowieka samego siebie we wszelkich możliwych relacjach z samym sobą oraz światem zewnętrznym.
procesy psychiczne zachodzące w trakcie dokonywania wyboru.
drobni wytwórcy rolni, produkujący wraz z rodziną przede wszystkim w celu zaspokojenia własnych potrzeb materialnych i kult.; w szerszym znaczeniu również bezrolna ludność wsi, utrzymująca się gł. z rolnictwa;
zbiór teorii normatywnych poświęconych badaniu metod wyboru optymalnego działania (ich celem jest tworzenie i analizowanie modeli idealizacyjnych, a nie opis rzeczywistości).
folklor
[ang. folk-lore ‘wiedza ludu’],
synkretyczna, wieloskładnikowa forma lud. kultury symbol.-artystycznej.

Słownik języka polskiego PWN

sytuacja
1. «ogół warunków, w których ktoś się znajduje lub coś się dzieje»
2. «fragment akcji, zwłaszcza w sztuce lub filmie»
3. daw. «położenie jakiejś miejscowości lub obiektu»

• sytuacyjny • sytuacyjnie
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia