systematyczną

Encyklopedia PWN

błąd, który nie zmienia się przy wielokrotnym powtarzaniu pomiarów (obliczeń) tej samej wartości w tych samych warunkach lub, przy zmianie warunków, zmienia się wg znanego prawa.
systematyka organizmów, dawniej taksonomia,
biol. dziedzina biologii zajmująca się wyróżnianiem (a więc również nazywaniem; biologiczne nazewnictwo) i naturalną klasyfikacją grup organizmów (taksonów).
teologia
[gr. theós ‘Bóg’, lógos ‘słowo’, ‘nauka’],
uporządkowana wiedza religijna.
demografia
[gr. dḗmos ‘lud’, gráphō ‘piszę’],
dyscyplina naukowa, która podejmuje badania zjawisk ludnościowych, zmierzające do wykrycia prawidłowości, którym te zjawiska podlegają.
minerał
[łac.],
pierwiastek chemiczny lub związek chemiczny powstały w przyrodzie w wyniku naturalnych procesów geologicznych lub kosmologicznych, o określonym składzie chemicznym i właściwościach chemicznych i fizycznych oraz strukturze krystalicznej.
związki chemiczne pierwiastka węgla, z wyłączeniem tlenków i siarczków węgla, kwasu węglowego i jego nieorganicznych pochodnych (węglany i wodorowęglany metali i amonu oraz chlorki, niepodstawione amidy i imidy kwasu węglowego), węglików metali, cyjanowodoru, cyjanamidu i kwasu cyjanowego oraz ich soli nieorganicznych, karbonylków metali, zaliczanych do związków nieorganicznych.
proces poznawania przestrzeni geogr. na Ziemi.
Tomasz z Akwinu, Akwinata, Doktor Anielski, święty, ur. 1224 lub 1225, Roccasecca k. Neapolu, zm. 7 III 1274, Fossanova,
teolog i filozof, twórca tomizmu.
w nauce prawa nazwa określająca ogół norm prawnych z okresu ukształtowania się organizmów państwowych.
Bacon
[bẹıkən]
Francis Wymowa, baron of Verulam, ur. 22 I 1561, Strand k. Londynu, zm. 9 IV 1626, Londyn,
angielski mąż stanu i filozof, prawnik.
sformułowana 1828 przez K.E. von Baera koncepcja uporządkowania zdarzeń zachodzących w rozwoju embrionalnym zwierząt tkankowych w system hierarchiczny;
Beethoven
[bẹ:tho:fn]
Ludwig van Wymowa, ur. przed lub 17 XII 1770 (data chrztu), Bonn, zm. 26 III 1827, Wiedeń,
kompozytor niemiecki.
w znaczeniu węższym — dział teologii chrześcijańskiej zajmujący się osobą Jezusa Chrystusa, zaliczany do teologii systematycznej, a w szczególności teologii dogmatycznej, jako jeden z jej „traktatów”;
czasopisma poświęcone problematyce naukoznawstwa.
specyficzny, historyczny proces zmian reprodukcji ludności związany z modernizacją społeczeństw.
ekonomia
[gr. oíkos ‘dom’, nómos ‘prawo’],
nauka badająca społeczny proces gospodarowania.
encyklopedia
[gr. egkýklios ‘tworzący krąg’, ‘całkowity’, paideía ‘wykształcenie’],
wydawnictwo informacyjne zawierające zbiór wiadomości ze wszystkich dziedzin wiedzy (encyklopedia ogólna, uniwersalna, powszechna) lub jednej dziedziny, dotyczące jednej epoki, jednego terytorium itp. (encyklopedia specjalistyczna, tematyczna), w układzie alfabetycznym lub rzeczowym — w wersji książkowej i/lub elektronicznej.
entomologia
[gr. éntomon ‘owad’, lógos ‘słowo’, ‘nauka’],
dział zoologii zajmujący się badaniem owadów.

Słownik języka polskiego PWN

systematyczny
1. «robiący coś regularnie i starannie»
2. «o procesach: zachodzący stale od dłuższego czasu»
3. «o działaniach: prowadzony w sposób uporządkowany, według pewnego systemu; też: o efektach takich działań; planowy, metodyczny»
4. «dotyczący systematyki roślin i zwierząt»

• systematycznie • systematyczność
jednostka systematyczna «kategoria w systematyce organizmów o ustalonej hierarchii»
katalog systematyczny «katalog rzeczowy szeregujący według ustalonego schematu opisy dokumentów wraz z symbolami klasyfikacji»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia