system większościowy

Encyklopedia PWN

układ partii politycznych w danym państwie, zdeterminowany przez przyjęte przez nie i akceptowane reguły rywalizacji lub współdziałania w walce o władzę albo o udział we władzy państwowej, o jej utrzymanie lub kontrolę.
sposób powoływania obywateli do pełnienia funkcji publicznych w organach państwowych, a także w organach samorządowych, partii politycznych i in. organizacji społecznych, przez głosowanie na wysuniętych kandydatów lub ich listy.
społeczności trwale zamieszkujące pewne terytorium (zwłaszcza państwa), różniące się od większości jego mieszkańców lub od społeczności panującej politycznie cechą lub cechami, które powodują uznawanie ich w świadomości społecznej za odmienne, a w stosunkach społecznych wywołują nieraz dyskryminację; cechami takimi bywają zwłaszcza: religia, język, świadomość narodowa, kultura itd. Współcześnie pojęcie „mniejszość” jest rozumiane coraz szerzej, np. mniejszości seksualne, kobiety jako mniejszość upośledzona.
duże przedsiębiorstwo fr.;
Bank Meksyku, Banco de México,
meksykański bank centralny, założony 1925, z siedzibą w Meksyku;
Demokracja Chrześcijańska, Democrazia Cristiana (DC),
jedna z gł. partii polit. Włoch 1943–94;
Liberalni Demokraci, Liberalna Partia Demokratyczna, Liberal Democrats, Liberal Democratic Party,
bryt. partia polit.;

Słownik języka polskiego PWN

większościowy system wyborczy «system wyborczy oparty na okręgach jednomandatowych»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia