stosowane

Encyklopedia PWN

ekon. rodzaj ewidencji stosowanej przez jednostki gospodarcze, mającej na celu liczbowe ujęcie w księgach rachunkowych stanów składników majątkowych (aktywa) i źródeł ich pochodzenia (pasywa) oraz zmian w tych stanach, wynikających z prowadzenia działalności i realizowania operacji gospodarczych, wyrażonych w miernikach naturalnych i pieniężnych.
magnes
[łac. < gr.],
magnes trwały,
element wykonany z materiału magnetycznie twardego (magnetyczne materiały) namagnesowany do stanu nasycenia;
medycyna niekonwencjonalna, medycyna komplementarna, paramedycyna,
rozpoznawanie i „leczenie” chorób metodami opartymi na podstawach, które nie zostały lub też nie mogą być poddane dokładnej weryfikacji naukowej, lub co do których badania naukowe nie wykazały skuteczności;
miedź, Cu, cuprum,
pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 29;
termin wieloznaczny, rozmaicie rozumiany i definiowany;
dyscyplina nauk. wyodrębniona w latach 30. XX w.; obejmuje zespół nauk o nauce tworzący „federację metanauk”, które prowadzą badania podstawowe, stosowane i wdrożeniowe oraz dociekania o teoret. i praktycznych celach szeroko pojętej nauki, rozpatrywanej w różnych aspektach i z różnych punktów widzenia;
nitrogliceryna, triazotan(V) gliceryny, C3H5(ONO2)3,
związek organiczny, ester gliceryny i kwasu azotowego;
offset
[ang.],
drukowanie offsetowe,
metoda drukowania płaskiego, pośredniego.
leki stosowane w badaniach i chorobach oczu;
wolno wysychające oleje, gł. roślinne (np. makowy, sojowy, safrolowy), stosowane do modyfikowania żywic alkidowych (ftalowych);
pedagogika
[gr. país ‘dziecko’, agōgós ‘przewodnik’, paidagōgikē ‘świadoma działalność wychowawcza’],
dyscyplina nauki zajmująca się badaniem szeroko rozumianych procesów edukacyjnych (edukacja, wychowanie).
grupa związków chemicznych, których cząsteczki są zbudowane z 2 elementów o przeciwnym powinowactwie do wody — z części hydrofobowej (o małym powinowactwie do wody) oraz części hydrofilowej (o dużym powinowactwie do wody);
mechanizm przenoszący ruch obrotowy z wału czynnego (napędzającego) na wał bierny (napędzany) z jednoczesną zmianą prędkości lub momentu obrotowego.
PVD, ang. Physical Vapor Deposition,
wspólna nazwa grupy metod służących do wytwarzania cienkich warstw;
tachimetr
[gr.],
tachymetr,
instrument geodezyjny stosowany w tachimetrii, rodzaj teodolitu wyposażonego w dalmierz;
stopy, których gł. składnikiem jest tytan, a dodatkami stopowymi aluminium, mangan, molibden, cyna, wanad, cyrkon i in..
bryła sztywna wykonująca drgania wokół osi nie przechodzącej przez środek ciężkości bryły;
włókna chem. nieorg. otrzymywane ze stopionego szkła;
środki stosowane w celu wywołania narkozy, tzn. przejściowego stanu zahamowania czynności kory mózgowej, ośrodków podkorowych i rdzeniowych, w celu przeprowadzenia bezbolesnego zabiegu chirurgicznego;
związki nitrowe, nitrozwiązki,
związki org. o cząsteczkach, które zawierają grupę nitrową –NO2;

Słownik języka polskiego PWN

stosowany «w odniesieniu do jakiejś gałęzi wiedzy, nauki: mający służyć potrzebom praktycznym»
stosować «używać czegoś w jakimś celu w określonych okolicznościach»
geofizyka poszukiwawcza, stosowana «dział geofizyki zajmujący się badaniem podpowierzchniowej budowy skorupy ziemskiej oraz określaniem właściwości występujących tam skał»
stosować się
1. «godzić się z czymś, dostosowywać się do kogoś lub do czegoś»
2. «dotyczyć kogoś lub czegoś»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia