stosowane

Encyklopedia PWN

naukozn. prace badawcze zmierzające do wykorzystania wyników nauk. badań podstawowych (teoret. i doświadczalnych) w celu unowocześnienia wyrobów i metod ich wytwarzania (tj. technologii i organizacji produkcji).
nauki stosowane, nauki praktyczne,
wg trad. terminologii nauki, których gł. zadaniem jest wykrywanie sposobów praktycznego zastosowania poznanych praw nauk.;
ustalanie faktów oraz ich konsekwencji prawnych, dokonywane w sposób wiążący przez organy państwa.
geofizyka stosowana, geofizyka poszukiwawcza,
nauka wyodrębniona z geofizyki ogólnej, której przedmiotem zainteresowania są własności fiz. i budowa przypowierzchniowej części skorupy ziemskiej oraz zależności między właściwościami fiz. ośrodka skalnego a występowaniem w nim struktur geol. i złóż kopalin;
towarzystwo artyst., działające1901–12 w Krakowie;
dział nauk stosowanych obejmujący zastosowanie mechaniki teoret., badań doświadczalnych i modelowych do rozwiązywania zagadnień technicznych.
socjologia stosowana, inżynieria społeczna, ang. social engineering,
w szerokim ujęciu nauka społeczna badająca warunki, mechanizmy i zasady racjonalnego przekształcania rzeczywistości społecznej, w węższym — zbiór dyrektyw skutecznego działania, mających spowodować pożądane zachowania podmiotów społecznych;
subdyscyplina antropologii społecznej i antropologii kulturowej prowadząca studia, analizy i ekspertyzy, których celem jest wykorzystanie ogólnej wiedzy antropologicznej i zebranych informacji źródłowych do sterowania procesami zmiany społ.-kulturowej konkretnej grupy społecznej (lokalnej, etnicznej, rel.).
farmacja stosowana, technologia postaci leku,
dział farmacji zajmujący się ustalaniem metod sporządzania oraz kontrolą jakości postaci leku; także sposobami rozprowadzania leków
Międzynarodowa Unia Chemii Czystej i Stosowanej, ang. International Union of Pure and Applied Chemistry Wymowa(IUPAC Wymowa),
organizacja nauk., zał. 1918 w Londynie;
Międzynarodowa Unia Fizyki Czystej i Stosowanej, ang. International Union of Pure and Applied Physics (IUPAP),
organizacja nauk., zał. 1922 w Brukseli;
Międzynarodowa Unia Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej, ang. International Union of Theoretical and Applied Mechanics (IUTAM),
organizacja nauk., zał. 1949 w Paryżu, siedziba w Wiedniu;
dyscyplina psychologii zajmująca się zastosowaniem wyników badań teoret. w różnych dziedzinach życia praktycznego;
przyrządy i urządzenia służące do obserwacji astronomicznych.
pestycydy
[łac. pestis ‘zaraza’, occido ‘zabijam’],
substancje chem., syntetyczne lub naturalne, stosowane gł. jako środki ochrony roślin uprawnych, ponadto do ochrony drewna, tworzyw sztucznych i in. materiałów oraz do zwalczania pasożytów zwierząt i ludzi.
stal
[niem.],
przerobiony plastycznie techniczny stop żelaza z węglem zawierający do 2,11% węgla oraz inne pierwiastki pochodzące z surowców i paliw stosowanych podczas otrzymywania stali (składniki zwykłe i domieszki) lub dodawane celowo (składniki stopowe).
związki chemiczne wybiórczo absorbujące promieniowanie elektromagnetyczne w zakresie widzialnym (o długości fali od ok. 400 do 780 nm) warunkujące barwę organizmów roślinnych i zwierzęcych albo nadające barwę przedmiotom użytkowym.
dioda
[gr.],
przyrząd elektronowy o 2 elektrodach (anoda i katoda) odznaczający się nieliniową i niesymetryczną charakterystyką prądowo-napięciową;
farby drukowe, farby drukarskie, farby poligraficzne, farby graficzne,
farby używane w procesie drukowania.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia