stopniach

Encyklopedia PWN

stopień, ...°,
metrol. jednostka kąta płaskiego równa 1/360 kąta pełnego;
hierarchiczny system niezawodowych uprawnień do kierowania jachtami;
mat. suma wykładników stojących przy niewiadomych składających się na jednomian (będących jego czynnikami);
stopnie określające kwalifikacje i uprawnienia osób uprawiających sport motorowodny;
tytuły wojsk.;
meteorol. wyrażona w metrach różnica wysokości odpowiadająca zmianie ciśnienia atmosferycznego o 1 hPa;
stosunek liczby cząsteczek (lub jonów), które uległy dysocjacji elektrolitycznej do liczby cząsteczek elektrolitu wprowadzonych do roztworu;
wielkość charakteryzująca układy dyspersyjne związana z wielkością cząstek fazy rozproszonej;
odległość w metrach, mierzona pionowo w głąb Ziemi, odpowiadająca wzrostowi temp. o 1°C;
wielkość znaków pisma drukarskiego, pionowy wymiar pola znaku;
zespół rakiety wyposażony we własny silnik rakietowy i zapas materiału pędnego;
stopień scalenia, skala integracji,
elektron. miara złożoności układu scalonego;
zespół złożony z kierownicy i wirnika z łopatkami;
pojęcie umowne, określające liczbę dodatnich lub ujemnych ładunków elementarnych, które można by przypisać atomowi pierwiastka chem. wchodzącego w skład określonego związku, gdyby cząsteczki tego związku miały budowę jonową;
stopień wodny, hydrowęzeł,
bud. w inżynierii wodnej obiekt budowlany na rzece składający się z piętrzącej budowli wodnej z upustami, służący piętrzeniu i retencjonowaniu wody (kaskada);
techn. wskaźnik możliwości zasilania odbiorców z krajowej sieci elektroenerg. lub gazowej;
fiz. zespół niezależnych zmiennych koniecznych i wystarczających do opisu stanu układu fiz. w dowolnej chwili;

Słownik języka polskiego PWN

stopień
1. «pojedynczy element schodów; też: występ w jakimś podwyższeniu umożliwiający wchodzenie lub schodzenie»
2. «szczebel w klasyfikacji czegoś»
3. «szczebel w hierarchii urzędniczej, społecznej, wojskowej, naukowej itp.»
4. «cyfrowa lub słowna ocena postępów ucznia»
5. «jednostka miary, podstawowa część różnych skal»
6. «poziom, intensywność czegoś»
7. «jednostka miary kąta równa 1/360 kąta pełnego»
8. «forma przymiotnika lub przysłówka określająca natężenie cechy jakiegoś przedmiotu lub czynności»
9. «kolejny dźwięk skali lub gamy diatonicznej, licząc od dźwięku centralnego»
okolicznik stopnia, miary «okolicznik oznaczający stopień natężenia jakiejś czynności, stanu lub właściwości»
oparzenie pierwszego, drugiego, trzeciego lub czwartego stopnia «oparzenie skóry określone w zależności od jej uszkodzenia»
równanie kwadratowe, równanie drugiego stopnia «równanie, w którym niewiadoma występuje w drugiej potędze»
równanie liniowe, równanie pierwszego stopnia «równanie, w którym zmienna lub zmienne występują w pierwszej potędze»
stopień Celsjusza «jednostka miary temperatury w skali stustopniowej, w której 0o odpowiada temperaturze zamarzania wody, a 100o odpowiada temperaturze jej wrzenia»
stopień Fahrenheita «jednostka miary temperatury w skali Fahrenheita, w której 0° odpowiada temperaturze zamarzania mieszaniny salmiaku z lodem, 212° odpowiada temperaturze wrzenia wody»
stopień geotermiczny «odległość w metrach mierzona pionowo w głąb Ziemi, odpowiadająca wzrostowi temperatury o 1o
stopień pisma «wymiar czcionki odpowiadający odległości między przednią i tylną ścianką czcionki»
stopień równania «największy z wykładników potęgi zmiennej lub zmiennych w równaniu algebraicznym»
stopień wodny
1. zob. hydrowęzeł.
2. «skokowa różnica poziomów wody w rzece, spowodowana spiętrzeniem wody»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia