sterylizacja

Encyklopedia PWN

izotopy
[gr. ísos ‘równy’, tópos ‘miejsce’],
nuklidy o tej samej liczbie atomowej Z i różnych liczbach masowych A (tj. o tej samej liczbie protonów i różnych liczbach neutronów);
jałowość, sterylność,
med. nieobecność drobnoustrojów;
miejsca więzienia i odosobnienia, pracy niewolniczej i masowej zagłady, organizowane przez władze hitlerowskie 1933–45 na terenie III Rzeszy i krajów okupowanych;
gałąź wiedzy roln. obejmująca znajomość zasad i metod o.r. przed agrofagami (patogenami, szkodnikami i chwastami);
metoda wyjaławiania, niszczenia drobnoustrojów przez ogrzewanie, stosowana gł. w przemyśle spoż. w celu utrwalenia produktów żywnościowych (p.: mleka, soków owocowych, piwa, niektórych konserw) oraz w technice bakteriologicznej i mikrobiologicznej.
promieniowanie nadfioletowe, promieniowanie UV, promieniowanie ultrafioletowe, nadfiolet, ultrafiolet,
fiz. promieniowanie elektromagnetyczne o fali długości 10–400 nm, nie wywołujące wrażeń wzrokowych u człowieka;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia