standardową

Encyklopedia PWN

roln. ogólna nazwa obejmująca nasiona siewne oraz części roślin służące do rozmnażania wegetatywnego (bulwy, cebule, kłącza, rozłogi itp.), podlegające kwalifikacji (np. sadzeniaki ziemniaków).
med. układy odniesienia pozwalające na ocenę rozwoju dziecka;
płyta gramowidowa, płyta wizyjna, wideopłyta,
nośnik ruchomych obrazów (filmów) i towarzyszącego im dźwięku, przeznaczony do odtwarzania za pomocą gramowidu.
probit
[łac.],
mat. liczba charakteryzująca prawdopodobieństwo danego zdarzenia — p. zdarzenia o prawdopodobieństwie p wyraża się wzorem: probit(p) = Φ–1(p), gdzie Φ jest dystrybuantą standardowego rozkładu normalnego (rozkład zmiennej losowej);
zespół czynności twórczych, organizacyjnych, ekonomicznych, prawnych i technicznych, zmierzających do wytworzenia filmu (dzieła filmowego, utworu audiowizualnego) w postaci kopii wzorcowej.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia