stałe

Encyklopedia PWN

nazwa gwiazd używana w starożytności i średniowieczu w celu odróżnienia ich od planet zw. gwiazdami błądzącymi.
krystal. parametry liczbowe charakteryzujące daną sieć przestrzenną;
dział fizyki, którego przedmiotem jest budowa atomowa i właściwości fiz. ciał stałych (krystalicznych i bezpostaciowych), a także zjawiska i procesy zachodzące w ich wnętrzu i na powierzchni pod wpływem różnych czynników zewnętrznych.
roztwór stały, kryształ mieszany,
chemicznie jednorodna, stanowiąca jedną fazę stałą, mieszanina 2 (lub więcej) substancji;
Stały Trybunał Sprawiedliwości Międzynarodowej (STSM), ang. Permanent Court of International Justice,
pierwszy stały sąd międzynar. funkcjonujący przy Lidze Narodów jako jej autonomiczny organ orzekający w sporach między państwami;
Stały Trybunał Arbitrażowy (Rozjemczy), fr. Cour permanente d’arbitrage,
organ międzynar. utworzony na mocy konwencji haskiej z 1899, utrzymany przez konwencję haską z 1907, reprezentowany przez stałe Biuro Międzynar. w Hadze, pełniące funkcje kancelarii Trybunału i kierujące sprawami adm. i archiwum;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia