stężenie zanieczyszczeń w powietrzu

Encyklopedia PWN

gazy, ciecze i ciała stałe obecne w powietrzu, nie będące jego naturalnymi składnikami, lub też substancje występujące w ilościach wyraźnie zwiększonych w porównaniu z naturalnym składem powietrza;
ilość zanieczyszczeń pyłowych lub gazowych odbierana przez środowisko;
stan środowiska wynikający z wprowadzenia do powietrza, wody lub gruntu albo nagromadzenia na powierzchni ziemi substancji stałych, ciekłych lub gazowych albo energii w takich ilościach lub w takim składzie, że może to ujemnie wpływać na zdrowie człowieka, przyrodę ożywioną, klimat, glebę, wodę lub powodować inne niekorzystne zmiany, np. korozję materiałów.
ograniczanie ilości lub usuwanie substancji wprowadzanych do powietrza atmosferycznego (emisja zanieczyszczeń) przez zakłady produkcyjne i usługowe, pojazdy mech., hałdy, wysypiska i in. źródła zanieczyszczeń oraz zapobieganie przekraczaniu w powietrzu atmosferycznym dopuszczalnych stężeń substancji zanieczyszczających (imisja zanieczyszczeń).
systemowe badanie (obserwacje i pomiary), analiza i ocena stanu środowiska w celu rejestracji zachodzących w nim zmian, często obejmuje także prognozowanie zmian zachodzących w środowisku.
korozja
[łac.],
proces niszczenia (degradacji) materiałów w wyniku reakcji chemicznych lub elektrochemicznych przebiegających na granicy zetknięcia z otaczającym je środowiskiem.
smog
[ang. smoke ‘dym’, fog ‘mgła’],
mgła zawierająca zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego;
żelazo, Fe, ferrum,
pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 26;
bakterie
[gr. baktḗrion ‘laseczka’],
organizmy jednokomórkowe o prostej budowie, wielkości od 0,2 do kilkudziesięciu µm;
analiza zdalna, teleanaliza,
chem. analiza obiektów niedostępnych, których nie sprowadza się do laboratorium.
związki chemiczne o dużej toksyczności, które użyte na polu walki mogą wywołać u ludzi zatrucia, śmierć lub mieć działanie obezwładniające;
solny kwas, kwas chlorowodorowy, HCl,
roztwór wodny chlorowodoru;
przedmioty lub materiały (o różnym stanie skupienia) zanieczyszczone substancjami promieniotwórczymi w stopniu przekraczającym ilości dopuszczone przepisami, nie przewidziane do dalszego wykorzystania.
związki chemiczne siarki z tlenem;
warstwa atmosfery ziemskiej, w której temperatura powietrza nie zmienia się z wysokością;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia