sprzężone

Encyklopedia PWN

zakład przemysłowy lub zespół urządzeń wytwarzających energię elektryczną z różnych form energii pierwotnej (nie przetworzonej);
Hückla reguła, reguła aromatyczności:
charakter aromatyczny (aromatyczność) mogą przejawiać te polieny sprzężone, w których liczba elektronów π wynosi 4n + 2, gdzie n = 0, 1, 2, 3, ...;
mezomeria
[gr.],
pojęcie z teorii struktury elektronowej stosowane do opisu cząsteczek związków org., których budowy nie można określić za pomocą klas. wzorów strukturalnych o zlokalizowanych wiązaniach kowalencyjnych o określonej krotności;
chem. technika służąca do badania struktury i identyfikacji związków chemicznych oraz oznaczeń ilościowych (pierwiastków, związków chemicznych) na podstawie analizy wartości stosunku masy do ładunku (m/z) wiązki jonów wprowadzonych do spektrometru mas;
transoptor
[łac.-gr.],
optron, optoizolator,
półprzewodnikowy przyrząd optoelektroniczny, złożony z pary elementów: fotoemitera (na wejściu) i fotodetektora (na wyjściu), umieszczonych we wspólnej obudowie, izolowanych elektrycznie i sprzężonych optycznie;
chromofor
[gr. chrṓma ‘barwa’, phoréō ‘noszę’],
grupa chromoforowa,
zgodnie z klas. teorią barwności, ugrupowanie atomów, które w połączeniu z układem sprzężonych wiązań podwójnych w cząsteczkach związków chemicznych jest przyczyną ich barwy;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia