sole diazoniowe

Encyklopedia PWN

związki org. o wzorze ogólnym [ArN≡N]+X , gdzie X oznacza anion kwasu nieorg. (sole diazoniowe) albo jon wodorotlenkowy OH (wodorotlenki diazoniowe);
związki chemiczne wybiórczo absorbujące promieniowanie elektromagnetyczne w zakresie widzialnym (o długości fali od ok. 400 do 780 nm) warunkujące barwę organizmów roślinnych i zwierzęcych albo nadające barwę przedmiotom użytkowym.
barwniki służące nie tylko do nadawania barwy przedmiotom użytkowym, lecz także do innych celów, m.in. do przetwarzania różnych rodzajów energii oraz do wizualizacji niektórych procesów fiz., chem. i biochemicznych;
deaminacja, deaminowanie,
chem. reakcja chem., w której wyniku zostają usunięte I-rzędowe grupy aminowe z cząsteczek związków organicznych;
reakcja chemiczna między kwasem azotowym(III) a aminami pierwszorzędowymi, której produktami są sole diazoniowe;
związki organiczne, mono-, di- i polihydroksylowe pochodne benzenu oraz alkilobenzenów, których cząsteczki zawierają grupy hydroksylowe (–OH) związane z atomem węgla pierścienia benzenowego;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia