skończonych

Encyklopedia PWN

Cézanne
[sezạn]
Paul Wymowa, ur. 19 I 1839, Aix-en-Provence, zm. 22 X 1906, tamże,
malarz francuski, jeden z najwybitniejszych artystów przełomu XIX i XX w..
Churcha–Turinga teza
[t. czə:rcza tjuərına],
mat., log. teza, że każda funkcja, dla której można w sposób skończony podać metodę jej obliczania, może być zrealizowana na idealnym, mat. modelu komputera, jakim jest maszyna Turinga.
mat. jedno z podstawowych pojęć matematyki: ciąg (nieskończony) określa się, przyporządkowując każdej liczbie naturalnej n element an danego zbioru A.
mat. ciąg niemający skończonej granicy;
mat. ciąg, który ma skończoną granicę;
Dąbrowska Maria, ur. 6 X 1889, Russów k. Kalisza, zm. 19 V 1965, Warszawa,
pisarka i publicystka, autorka Nocy i dni i Dzienników.
Debye’a model
[m. debaja],
fiz. model przedstawiający ciało stałe jako izotropowy ośrodek sprężysty, którego atomy (cząsteczki) wykonują drgania o częst. ω, zawartej w skończonym przedziale, od 0 do pewnej wartości maks. ωD.
delta, Δ,
mat. symbol (litera grecka) oznaczający skończony przyrost zmiennej wielkości fizycznej, a także wyróżnik równania kwadratowego.
Descartes
[dekạrt]
René Wymowa, forma zlatynizowana Renatus Cartesius, Kartezjusz, ur. 31 III 1596, La Haye (ob. La Haye-Descartes, Turenia), zm. 11 II 1650, Sztokholm,
francuski filozof, fizyk i matematyk; jeden z najbardziej rewolucyjnych umysłów XVII w., zwany ojcem filozofii nowożytnej.
przyrząd elektronowy o 2 elektrodach, lampowy (lampa mikrofalowa) lub półprzewodnikowy, przeznaczony do pracy w zakresie częst. odpowiadających mikrofalom.
docta ignorantia
[łac., ‘uczona niewiedza’, ‘oświecona niewiedza’],
filoz. termin wprowadzony przez Mikołaja z Kuzy na określenie niemożności poznania Boga za pomocą afirmatywnej teologii (porównania pojęć bytu nieskończonego i bytu skończonego);
log. skończony ciąg zdań, z których każde jest bądź jakimś zdaniem już uznanym, bądź też wynika, zgodnie z przyjętymi regułami, ze zdań w tym ciągu wcześniejszych, ostatnie ze zdań tego ciągu jest twierdzeniem dowodzonym;
dyfuzja anomalna, błądzenia anomalne,
przypadkowe, niebrownowskie (Browna ruchy) przemieszczanie się obiektów, np. nieregularne szybowanie albatrosów nad powierzchnią oceanu w poszukiwaniu pożywienia lub obserwowane pod mikroskopem nieregularne przeloty bakterii Coli („chemotaksówki”) między przypadkowo rozmieszczonymi chemoatraktantami czy makroskopowe, przypadkowe przemieszczenia jonu He4+ w nadciekłym helu.
tendencja w sztuce nowoczesnej, opierająca się na teorii sformułowanej przez Th. van Doesburga, wg której „podstawą dzieła sztuki jest zawsze stosunek elementów nie zaś form”;
fiz. zaburzenia pól fizycznych rozchodzące się ze skończoną prędkością i przenoszące energię;
finita la commedia
[f. la kommẹdja; wł.],
komedia skończona.
mat. funkcja związana ze zmienną losową X wzorem φ(t) = E(eitX), gdzie t jest liczbą rzeczywistą, a E oznacza wartość oczekiwaną;
mat. klasa funkcji obejmująca funkcje wymierne, wykładnicze, logarytmiczne, trygonometryczne, cyklometryczne (kołowe), a także funkcje powstałe w wyniku działań arytmetycznych nad powyższymi funkcjami oraz ich złożenia (superpozycje funkcji), zastosowane skończoną liczbę razy;
gaz
[gr.],
jeden z 3 podstawowych stanów skupienia materii (oprócz cieczy i ciał stałych).
mat. jedno z podstawowych pojęć matematyki, spotykane przede wszystkim w szeroko rozumianej analizie matematycznej i topologii; wyraża pojmowany intuicyjnie fakt zbliżania się jakiejś wielkości do ustalonej wartości.

Ilustracje, multimedia

Słownik języka polskiego PWN

skończony
1. «zupełny, całkowity»
2. «wykwalifikowany w danym zawodzie, mający dyplom ukończenia studiów»
3. pot. «niemający żadnych perspektyw na przyszłość»

• skończenie
skończyć
1. «zakończyć jakąś czynność»
2. «przerobić kurs nauki, program danej szkoły, uczelni i zdać egzaminy»
3. «umrzeć»
ciąg skończony mat. «ciąg o skończonej liczbie wyrazów»
skończyć się
1. «przestać trwać»
2. «o drodze, lesie itp.: urwać się w jakimś miejscu»
3. «zostać zużytym»
4. pot. «o pisarzu, artyście, uczonym: wyczerpać się twórczo»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia