skały hipabisalne

Encyklopedia PWN

skały hipabisalne, skały subwulkaniczne,
→ skała.
produkty krzepnięcia magmy (lub lawy);
ogólne określenie skał pochodzenia wulkanicznego, do których zalicza się skały wylewne i hipabisalne (zestalone bezpośrednio pod powierzchnią Ziemi), także skały zbudowane z materiałów piroklastycznych i kopalne produkty ekshalacji wulkanicznych.
naturalne nagromadzenie kopaliny w skorupie ziemskiej lub na jej powierzchni, w takiej formie i ilości, które umożliwiają jej gospodarce wykorzystanie obecnie lub w przyszłości.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia