selektywne

Encyklopedia PWN

altruizm
[łac. alter ‘drugi’],
biol. termin odnoszony do wszelkich zachowań (reakcji) behawioralnych lub fizjologicznych mających cechy „poświęcenia”, utrwalonych genetycznie w procesie ewolucyjnym w wyniku selektywnego działania doboru naturalnego;
Amazonia, portug. Amazônia, hiszp. Amazonía,
region w północnej części Ameryki Południowej, między Andami a Oceanem Atlantyckim.
analiza spektralna, analiza spektrometryczna, analiza spektroskopowa, dawniej analiza widmowa,
zespół instrumentalnych metod analizy chem., w których mierzy się emisję, absorpcję lub rozpraszanie promieniowania elektromagnetycznego w funkcji długości fali.
urządzenie do przeprowadzenia analizy dźwięku polegającej na rozkładzie złożonego sygnału dźwiękowego na składowe dźwięki proste, czyli uzyskaniu widma sygnału.
autobiografia
[gr. autós ‘sam’, bíos ‘życie’, gráphō ‘piszę’],
utwór piśmienniczy, którego tematem jest własne życie autora;
subiektywne wrażenie zmysłowe, powstające w wyniku działania bodźców wzrokowych na receptory zmysłu widzenia znajdujące się w siatkówce oka, tj. czopki i pręciki.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia