słowem

Encyklopedia PWN

słowo, słowo komputerowe, słowo maszynowe, słowo binarne,
inform. ciąg bitów stanowiący zawartość jednej lub kilku kolejnych komórek pamięci komputera bądź któregoś z rejestrów (inform.) procesora;
językozn. w dawnej terminologii synonim czasownika;
inform. ciąg symboli alfabetu języka formalnego wygenerowany (lub dający się wygenerować) przy użyciu gramatyki tego języka.
dziennik informacyjno-publicyst. o orientacji konserwatywnej,
kwartalnik społ.-polit., wyd. w Berlinie Zachodnim od 1988 z inicjatywy Pol. Duszpasterstwa Katol.;
postępowy pol. periodyk lit.-społ., wyd. I–III 1859 w Petersburgu przez J. Ohryzkę;
dziennik informacyjno-polit., wyd. 1882–1914 w Warszawie;
w teologii chrześc. ogólne określenie przesłania skierowanego przez Boga do ludzi (objawienie), które wymaga od nich odpowiedzi;
Słowo o wyprawie Igora, Słowo o połku Igoriewie,
staroruski anonimowy poemat epicko-liryczny, napisany między 1185 a 1187;
ogólnopol. dziennik informacyjno-publicyst., wyd. 1947–93 w Warszawie przez Stow. „Pax”
dziennik informacyjno-publicyst., wyd. 1993–97 w Warszawie;
regionalny dziennik informacyjny, wydawany od 1949 w Kielcach;
niedzielny dodatek regionalny do „Słowa Powszechnego”, wyd. 1952–82;
miesięcznik, wyd. 1989–90 w Warszawie;
dziennik informacyjno-publicyst., wyd. 1937–39 we Lwowie;
wydawnictwo zał. 1995 w Gdańsku;
dziennik informacyjno-publicyst., wyd. 1896–1934 we Lwowie;
dziennik informacyjno-publicyst., wyd. od 1946 we Wrocławiu;
dwutygodnik konspiracyjny, wydawany 4 I 1943–1945 (koniec) przez Wydział Propagandy Zarządu Okręgu Stronnictwa Narodowego we Lwowie,
„Słowo Żydowskie — Dos Jidisze Wort. Dwutygodnik Społeczno-Kulturalny”,
czasopismo wyd. od 1992 w Warszawie, w języku pol. i jidysz, jako kontynuacja tyg. „Fołks-Sztyme”;

Słownik języka polskiego PWN

słowa «wyrazy stanowiące czyjąś wypowiedź albo tekst czegoś»
słowo
1. «znak językowy mający jakieś znaczenie»
2. «wypowiedź ustna lub pisemna»
3. «obietnica złożona przez kogoś»
4. daw. «czasownik»
ostatnie słowo oskarżonego «wypowiedź podsądnego po mowach obrońcy i oskarżyciela przed ogłoszeniem wyroku przez sąd»
pieśń bez słów «rodzaj instrumentalnej miniatury muzycznej o śpiewnej melodii»
słowo wiążące «wypowiedź łącząca w całość poszczególne fragmenty programu artystycznego»
wolność słowa «prawo do swobodnego wypowiadania swoich myśli»
żywe słowo «słowo mówione»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia