słowa

Encyklopedia PWN

katol. obrzęd liturgiczny, którego centrum stanowi głoszenie słowa Bożego;
ros. ugrupowanie lit. działające w Petersburgu 1811–16;
rozpowszechnione i często przytaczane zwroty, frazy lub dłuższe fragmenty tekstów, których pochodzenie można ustalić (czym różnią się od anonimowych przysłów) i które z czasem weszły do zasobów języka potocznego;
słowo, słowo komputerowe, słowo maszynowe, słowo binarne,
inform. ciąg bitów stanowiący zawartość jednej lub kilku kolejnych komórek pamięci komputera bądź któregoś z rejestrów (inform.) procesora;
językozn. w dawnej terminologii synonim czasownika;
inform. ciąg symboli alfabetu języka formalnego wygenerowany (lub dający się wygenerować) przy użyciu gramatyki tego języka.
dziennik informacyjno-publicyst. o orientacji konserwatywnej,
kwartalnik społ.-polit., wyd. w Berlinie Zachodnim od 1988 z inicjatywy Pol. Duszpasterstwa Katol.;
postępowy pol. periodyk lit.-społ., wyd. I–III 1859 w Petersburgu przez J. Ohryzkę;
dziennik informacyjno-polit., wyd. 1882–1914 w Warszawie;
w teologii chrześc. ogólne określenie przesłania skierowanego przez Boga do ludzi (objawienie), które wymaga od nich odpowiedzi;
Słowo o wyprawie Igora, Słowo o połku Igoriewie,
staroruski anonimowy poemat epicko-liryczny, napisany między 1185 a 1187;
ogólnopol. dziennik informacyjno-publicyst., wyd. 1947–93 w Warszawie przez Stow. „Pax”
dziennik informacyjno-publicyst., wyd. 1993–97 w Warszawie;
regionalny dziennik informacyjny, wydawany od 1949 w Kielcach;
niedzielny dodatek regionalny do „Słowa Powszechnego”, wyd. 1952–82;
miesięcznik, wyd. 1989–90 w Warszawie;
dziennik informacyjno-publicyst., wyd. 1937–39 we Lwowie;
wydawnictwo zał. 1995 w Gdańsku;
dziennik informacyjno-publicyst., wyd. 1896–1934 we Lwowie;

Słownik języka polskiego PWN

słowa «wyrazy stanowiące czyjąś wypowiedź albo tekst czegoś»
wolność słowa «prawo do swobodnego wypowiadania swoich myśli»
słowo
1. «znak językowy mający jakieś znaczenie»
2. «wypowiedź ustna lub pisemna»
3. «obietnica złożona przez kogoś»
4. daw. «czasownik»
pieśń bez słów «rodzaj instrumentalnej miniatury muzycznej o śpiewnej melodii»
ostatnie słowo oskarżonego «wypowiedź podsądnego po mowach obrońcy i oskarżyciela przed ogłoszeniem wyroku przez sąd»
słowo wiążące «wypowiedź łącząca w całość poszczególne fragmenty programu artystycznego»
żywe słowo «słowo mówione»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia