rzędem

Encyklopedia PWN

Wydział Rządu Narodowego w zaborze pruskim, zw. Wydziałem Wykonawczym Rządu Narodowego,
w okresie powstania styczniowego 1863–64 kierowniczy organ władz powstańczych na obszarze zaboru pruskiego, utworzony 1 XII 1863 w Poznaniu;
ugrupowanie polityczne zwolenników rządów J. Piłsudskiego; utworzony I 1928,
nacz. organ administracji na Litwie, powołany 1812 przez Napoleona I, → Rząd Tymczasowy Litewski.
członek rządu lub urzędnik państwowy, któremu zlecono działanie w zakresie spraw nienależących do sfery jego zwykłych uprawnień.
uznanie przez obce państwa faktu przejęcia władzy przez nowy rząd;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia