rzędem

Encyklopedia PWN

centralny organ władzy w Królestwie Pol. po wybuchu powstania listopadowego 3–21 XII 1830; stanowił ogniwo pośrednie między dyktatorem powstania (J. Chłopicki) a ministrami; prezes A.J. Czartoryski; zastąpiony przez Radę Najwyższą Narodową.
Rząd Tymczasowy Litewski 1812, właśc. Komisja Rządu Tymczasowego Wielkiego Księstwa Litewskiego,
organ nacz. administracji dla departamentów: białostockiego, grodzieńskiego, mińskiego i wil., powołany przez Napoleona I;
organ nacz. konspiracji 1863 na Wołyniu, Podolu i Kijowszczyźnie, → Wydział Prowincjonalny na Rusi.
najwyższa kolegialna władza w Królestwie Pol., powołana VI 1815 przez cara Aleksandra I Romanowa, z siedzibą w Warszawie;
chem. parametr charakteryzujący wiązanie chem., określony jako połowa różnicy między liczbą elektronów obsadzających orbitale wiążące a liczbą elektronów obsadzających orbitale antywiążące;
mat. przybliżone oszacowanie wartości danej liczby lub funkcji, określające w przyjętej skali (np. w skali liczb całkowitych, w dziesiętnej skali logarytmicznej itd.) przedział, w którym ta nieznana wielkość się znajduje;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia