ruchową

Encyklopedia PWN

Stowarzyszenie Litwinów w Polsce, do 1992 Litewskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne,
organizacja społ. Litwinów w Polsce, zał. 1957,
biol. proces poznawczy umożliwiający adekwatne indywidualne przystosowanie się zwierząt do zmiennych warunków środowiska;
aberrantne zachowanie się zwierząt, anomalie behawioralne zwierząt,
biol. odchylenia od normy w zachowaniu się zwierząt;
aksonema
[gr.],
aparat ruchowy rzęsek i wici;
aktogram
[łac. actus ‘ruch’, ‘czynność’, gr. grámma ‘rysunek’],
biol. wykres aktywności ruchowej organizmu w okresie jego rytmu biologicznego, zwykle okołodobowego.
aktuatoryka
[ang. actuator ‘urządzenie uruchamiające’, ‘nastawnik’],
aktoryka,
dziedzina mechatroniki zajmująca się budową i sterowaniem urządzeń wykonawczych stosowanych w automatyce i robotyce w celu realizacji zadań ruchowych i siłowych.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia