ruchem

Encyklopedia PWN

ruch państw niezaangażowanych, ang. non-aligment mouvement,
luźna formacja polit. państw, zw. państwami niezaangażowanymi, które łączy realizowana przez nie polityka niezaangażowania;
ruch społeczny w USA w latach 50. i 60. XX w. na rzecz równouprawnienia ludności murzyńskiej.
Ruch Sił Zbrojnych, Movimento das Forças Armadas (MFA), Ruch Kapitanów,
ruch wojskowych portugalskich, powstały 1973;
fizjol. zmiany położenia całego organizmu roślinnego lub jego części pod wpływem bodźca wewnętrznego lub środowiskowego;
partia polit. zał. XII 1992, gł. przez byłych czł. Porozumienia Centrum;
nieformalny ruch alternatywnego harcerstwa, działający 1982–89 w ramach ZHP;
Ruch Lewicy Rewolucyjnej, hiszp. Movimiento de la Izquierda Revolucionaria (MIR),
boliwijska partia polit.,
strajki i demonstracje w Chinach 1925 przeciwko cudzoziemcom;
niezależne ugrupowanie społ.-polit., powołane III 1977 w Warszawie;
międzynar. organizacja utworzona i zdominowana przez komunistów, deklarująca walkę o pokój w stosunkach międzynar. i rozbrojenie;
(RP), ugrupowanie polityczne, założone 2011 przez J. Palikota;
czasopismo naukowe, kwartalnik wydawany przez UAM i Akademię Ekonomiczną w Poznaniu;
astr. zmiana współrzędnych astronomicznych ciała niebieskiego wynikająca z jego ruchu względem Słońca;
ruchy społeczne, obejmujące ograniczone kręgi lub zbiorowości, zmierzające do wprowadzenia pożądanych zmian na drodze ustawodawstwa bądź zmian w systemie organizacji społecznej, bez naruszania istniejącego porządku społecznego.
ludowy ruch w Europie,
chłopski ruch polit., zapoczątkowany w wielu krajach eur. na przeł. XIX i XX w.;
kwartalnik teologiczny, wyd. od 1948 przez Sekcję Bibl.-Liturgiczną Pol. Tow. Teologicznego w Krakowie;
1991–92 centrolewicowa partia polit.;
Ruch Europejski, ang. European Movement, fr. Mouvement Européen,
międzynar. organizacja pozarządowa, działająca na rzecz integracji eur., zał 25 X 1948;
czasopismo wyd. 1911–39 we Lwowie przez Pol. Tow. Filoz.;
termin stosowany niekiedy na określenie drgań harmonicznych.

Słownik języka polskiego PWN

ruch
1. «zmiana położenia punktu materialnego w stosunku do innych punktów dokonująca się w czasie»
2. «zmiana położenia ciała ludzkiego, zwierzęcego lub jego części; też: sposób poruszania się»
3. «chodzenie, poruszanie się wykonywane w celu nabycia sprawności fizycznej»
4. «krzątanina, bieganina, ożywienie»
5. «zespół czynności podejmowanych w jakimś celu»
6. «wahania ilościowe związane z przebiegiem jakichś zjawisk»
7. «działanie, decyzja podjęte w rozgrywce z kimś»
8. «regularne przemieszczanie się ciał niebieskich, części skorupy ziemskiej lub części atmosfery otaczającej Ziemię»
9. «przesunięcie figury na szachownicy»
10. «poruszanie się przechodniów i pojazdów na drogach, ulicach, szosach itp.»
11. «przemieszczanie się wojska w terenie»

• ruchowy • ruchowo
droga szybkiego ruchu «droga przystosowana do jazdy z dużą szybkością»
dyżurny ruchu «pracownik kolei zarządzający ruchem pociągów na stacji»
eustatyczne ruchy morza «podnoszenie się albo obniżanie poziomu morza na całej kuli ziemskiej lub na znacznych jej obszarach»
pas ruchu «wyznaczona część jezdni, po której może poruszać się pojazd lub rząd pojazdów»
regulować ruch «kierować ruchem pojazdów i pieszych na ulicach»
ruch ameboidalny, pełzakowaty «ruch plazmy charakterystyczny np. dla pierwotniaków»
ruch anabatyczny «ruch powietrza w górę»
ruch cen «ciągłe zmiany cen»
ruch ciągły «trzyzmianowy system pracy»
ruch ekologiczny «ruch społeczny na rzecz ochrony środowiska i racjonalnego wykorzystywania zasobów naturalnych»
ruch jednostajnie przyśpieszony «ruch prostoliniowy zmienny, w którym przyśpieszenie jest stałe»
ruch jednostajnie zmienny «ruch, w którym prędkość wzrasta lub maleje, a jej przyrosty w równych odcinkach czasu są równe»
ruch jednostajny «ruch, w którym prędkość poruszającego się ciała jest we wszystkich punktach drogi jednakowa»
ruch katabatyczny «opadanie mas powietrza wzdłuż nachylonych powierzchni»
ruch kołowy «ruch wszelkich pojazdów po drogach, odbywający się według ustalonych zasad»
ruch krzywoliniowy «ruch punktu, którego torem jest linia krzywa»
ruch lokomocyjny organizmów «czynna zmiana miejsca dokonywana przez organizm w wyniku różnych procesów»
ruch obrotowy, wirowy «ruch, w którym punkty leżące na danej prostej pozostają nieruchome, pozostałe zaś punkty bryły poruszają się po okręgach, których środki leżą na tej prostej»
ruch oporu «zorganizowana konspiracyjna działalność mająca na celu walkę z okupantem»
ruch pieszy «ruch osób idących piechotą (w przeciwstawieniu do ruchu pojazdów)»
ruch prostoliniowy «ruch punktu, którego torem jest linia prosta»
ruch wahadłowy «ruch okresowy, powtarzający się w równych odstępach czasu, wokół położenia równowagi danego przedmiotu, zawieszonego na osi»
ruch względny fiz. «ruch rozpatrywany w poruszającym się, względem podstawowego, układzie współrzędnych»
ruchy frykcyjne «ruchy trące narządów płciowych podczas stosunku płciowego»
ruchy izostatyczne «pionowe ruchy wyrównawcze mas skalnych»
ruchy ludności
1. «fakty i zjawiska powodujące zmiany w stanie liczebnym i strukturze ludności»
2. «wędrówki ludności w celu zmiany miejsca zamieszkania»
ruch zmienny fiz. «ruch, w którym prędkość nie jest stała»
służba ruchu
1. «pracownicy obsługujący pociągi i stacje kolejowe»
2. «pracownicy policji czuwający nad przestrzeganiem przepisów drogowych i bezpieczeństwa na drogach»
zamknąć ruch pieszy, kołowy «zakazać przechodzenia lub przejazdu przez daną drogę lub obszar»
zborność ruchów «koordynacja ruchów poszczególnych części ciała»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia