roztworu przesyconego

Encyklopedia PWN

roztwór o większej, względem roztworu nasyconego, zawartości substancji rozpuszczonej.
jednorodna mieszanina substancji, tj. mieszanina stanowiąca jedną fazę;
zarodkowanie, nukleacja,
fiz. wstępny etap procesu tworzenia się nowej fazy (faza, przemiana fazowa).
rodzaj obróbki cieplnej;
techn. składnik strukturalny wielu stopów żelaza powstający w wyniku izotermicznej (zwykle) przemiany przechłodzonego do temp. 550–250°C austenitu;
hutn. operacja obróbki cieplnej stopów metali uprzednio przesyconych;
tworzenie się i wzrost kryształów (lub krystalitów);
wielofazowe mieszaniny wybuchowe o konsystencji galarety
stopy, których gł. składnikiem jest żelazo, a dodatkami stopowymi są różne pierwiastki metaliczne i niemetaliczne.
Czochralski Jan, pseud. Jan Pałucki, ur. 23 X 1885, Kcynia, zm. 22 IV 1953, Poznań,
polski chemik, metaloznawca, twórca podstaw nowoczesnej elektroniki.
krzemu(IV) tlenek, ditlenek krzemu, krzemionka, SiO2,
związek krzemu z tlenem;
Lowitz Tobias, Towij J. Łowic, ur. 25 IV 1757, Getynga, zm. 7 XII 1804, Petersburg,
ros. chemik i farmaceuta;
skały powstałe na powierzchni skorupy ziemskiej w wyniku nagromadzenia materiału pod wpływem wietrzenia, procesów życiowych, sedymentacji i diagenezy;
stanowisko paleontologiczne w iłach plejstoceńskich w kopalni wosku ziemnego w Staruni na południe od Stanisławowa (ob. Iwano-Frankowsk, Ukraina);
materiały wybuchowe stosowane w górnictwie

Słownik języka polskiego PWN

roztwór przesycony «roztwór o większym stężeniu określonego składnika, niż wynosi jego rozpuszczalność w danych warunkach»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia