rozpoznawanie obrazów

Encyklopedia PWN

autom. dział cybernetyki techn. zajmujący się metodami automatycznego rozpoznawania znaków graficznych, obrazów, dźwięków, a także chorób, uszkodzeń urządzeń techn. itp. na podstawie sygnałów, mierzonych parametrów, objawów lub cech związanych z przedmiotem badań.
obraz nadawany przez stację telewizyjną w przerwach między transmisją programów; służy do odpowiedniego ustawienia układów regulacyjnych odbiornika oraz układów przeznaczonych do kontroli i oceny parametrów obrazu.
dział informatyki zajmujący się tworzeniem obrazów obiektów rzeczywistych i wyimaginowanych.
przyrząd do badania struktury przedmiotu przez obserwację lub rejestrację charakterystycznego dla tego przedmiotu obrazu dyfrakcyjnego (zw. również obrazem fourierowskim lub widmem przedmiotu).
OCR Wymowa, ang. Optical Character Recognition Wymowa, optyczne rozpoznawanie znaków,
jedna z metod identyfikacji i zamiany graficznego obrazu znaków (liter, cyfr i in.), drukowanych lub zapisanych ręcznie, na ich cyfrową reprezentację (np. kod ASCII), przeprowadzana za pomocą opt. czytników lub skanerów oraz specjalnych programów komputerowych (OCR);
dział optyki zajmujący się przetwarzaniem sygnałów opt. w dziedzinie częst. przestrzennych;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia