rozbieżnym

Encyklopedia PWN

mat. ciąg niemający skończonej granicy;
mat. szereg, który nie jest zbieżny.
mat. jedno z podstawowych pojęć matematyki, spotykane przede wszystkim w szeroko rozumianej analizie matematycznej i topologii; wyraża pojmowany intuicyjnie fakt zbliżania się jakiejś wielkości do ustalonej wartości.
mat. jedno z najważniejszych pojęć analizy matematycznej, pozwalające w pewnych sytuacjach nadać ścisły sens dodawaniu nieskończonej liczby składników;
mat. jedno z podstawowych pojęć matematyki: ciąg (nieskończony) określa się, przyporządkowując każdej liczbie naturalnej n element an danego zbioru A.
dyfuzja anomalna, błądzenia anomalne,
przypadkowe, niebrownowskie (Browna ruchy) przemieszczanie się obiektów, np. nieregularne szybowanie albatrosów nad powierzchnią oceanu w poszukiwaniu pożywienia lub obserwowane pod mikroskopem nieregularne przeloty bakterii Coli („chemotaksówki”) między przypadkowo rozmieszczonymi chemoatraktantami czy makroskopowe, przypadkowe przemieszczenia jonu He4+ w nadciekłym helu.
dysza
[niem.],
krótki przewód (kanał) o zmieniającym się w sposób ciągły przekroju poprzecznym;
ekspansja dna oceanicznego, rozrost dna oceanicznego, spreding, ang. spreading,
geol. proces rozprzestrzeniania się dna oceanicznego w wyniku powstawania nowych partii oceanicznej skorupy ziemskiej w grzbietach śródoceanicznych, gdzie skorupa ta jest dobudowywana w wyniku krzepnięcia magmy wznoszącej się z płaszcza Ziemi (akrecja, geol. );
mat. liczba g, w otoczeniu której leżą prawie wszystkie wyrazy rozważanego ciągu;
mat. wyrażenie b1· b2 · ... · bn · ... , gdzie b1, b2, ... oznaczają liczby rzeczywiste lub zespolone;
mat. pojęcie z zakresu teorii szeregów: jeżeli dla danych 2 szeregów liczbowych dla wszystkich wskaźników n > n0 (n0 — pewna liczba naturalna) zachodzi nierówność an ≤ bn, to szereg nazywa się m. szeregu (szereg jest majorantą szeregu );
ekon. trudny do jednoznacznego zdefiniowania program badawczy,
mat. szereg ;
mat. szereg funkcyjny postaci , gdzie współczynniki szeregu potęgowego an są danym ciągiem liczb, x — zmienną rzeczywistą lub zespoloną
ułamek łańcuchowy, ułamek ciągły,
mat. sposób wyrażenia liczby rzeczywistej w postaci ułamka specjalnej postaci lub granicy takich ułamków.
rdzenna ludność Australii.
Awangarda Krakowska, zw. także pierwszą Awangardą,
grupa poetów (J. Przyboś, J. Brzękowski, J. Kurek, T. Peiper) skupiona 1922–27 wokół krak. pisma „Zwrotnica”;
chrystofanie
[gr. Christós ‘Chrystus’, faínomai ‘zjawiam się’],
zjawianie się Jezusa Chrystusa po zmartwychwstaniu;
Comte
[ką:t]
Auguste Wymowa, ur. 19 I 1798, Montpellier, zm. 5 IX 1857, Paryż,
francuski filozof, socjolog i pisarz polityczny, główny przedstawiciel pozytywizmu francuskiego.

Słownik języka polskiego PWN

rozbieżny
1. «krańcowo różny»
2. «rozchodzący się od jednego punktu w różne strony»

• rozbieżnie • rozbieżność
zez rozbieżny «zez, przy którym spojrzenie skierowane jest w jedną stronę poza twarz»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia