rozbieżny

Encyklopedia PWN

mat. ciąg niemający skończonej granicy;
mat. szereg, który nie jest zbieżny.
mat. jedno z podstawowych pojęć matematyki: ciąg (nieskończony) określa się, przyporządkowując każdej liczbie naturalnej n element an danego zbioru A.
dyfuzja anomalna, błądzenia anomalne,
przypadkowe, niebrownowskie (Browna ruchy) przemieszczanie się obiektów, np. nieregularne szybowanie albatrosów nad powierzchnią oceanu w poszukiwaniu pożywienia lub obserwowane pod mikroskopem nieregularne przeloty bakterii Coli („chemotaksówki”) między przypadkowo rozmieszczonymi chemoatraktantami czy makroskopowe, przypadkowe przemieszczenia jonu He4+ w nadciekłym helu.
dysza
[niem.],
krótki przewód (kanał) o zmieniającym się w sposób ciągły przekroju poprzecznym;
mat. jedno z podstawowych pojęć matematyki, spotykane przede wszystkim w szeroko rozumianej analizie matematycznej i topologii; wyraża pojmowany intuicyjnie fakt zbliżania się jakiejś wielkości do ustalonej wartości.
mat. pojęcie z zakresu teorii szeregów: jeżeli dla danych 2 szeregów liczbowych dla wszystkich wskaźników n > n0 (n0 — pewna liczba naturalna) zachodzi nierówność an ≤ bn, to szereg nazywa się m. szeregu (szereg jest majorantą szeregu );
ekon. trudny do jednoznacznego zdefiniowania program badawczy,
mat. jedno z najważniejszych pojęć analizy matematycznej, pozwalające w pewnych sytuacjach nadać ścisły sens dodawaniu nieskończonej liczby składników;
mat. szereg funkcyjny postaci , gdzie współczynniki szeregu potęgowego an są danym ciągiem liczb, x — zmienną rzeczywistą lub zespoloną
rdzenna ludność Australii.
Awangarda Krakowska, zw. także pierwszą Awangardą,
grupa poetów (J. Przyboś, J. Brzękowski, J. Kurek, T. Peiper) skupiona 1922–27 wokół krak. pisma „Zwrotnica”;
chrystofanie
[gr. Christós ‘Chrystus’, faínomai ‘zjawiam się’],
zjawianie się Jezusa Chrystusa po zmartwychwstaniu;
Comte
[ką:t]
Auguste Wymowa, ur. 19 I 1798, Montpellier, zm. 5 IX 1857, Paryż,
francuski filozof, socjolog i pisarz polityczny, główny przedstawiciel pozytywizmu francuskiego.
Diderot
[didrọ]
Denis Wymowa, ur. 5 X 1713, Langres, zm. 31 VII 1784, Paryż,
francuski filozof i pisarz oświeceniowy, główny redaktor Wielkiej encyklopedii francuskiej.
egzoforia
[gr.],
med. rodzaj zeza (zez utajony rozbieżny).
ekspansja dna oceanicznego, rozrost dna oceanicznego, spreding, ang. spreading,
geol. proces rozprzestrzeniania się dna oceanicznego w wyniku powstawania nowych partii oceanicznej skorupy ziemskiej w grzbietach śródoceanicznych, gdzie skorupa ta jest dobudowywana w wyniku krzepnięcia magmy wznoszącej się z płaszcza Ziemi (akrecja, geol. );
element konstrukcyjny turbiny cieplnej, w którym następuje rozprężanie czynnika (pary, gazu) w celu zamiany ciepła na energię kinetyczną;
Europejska Wspólnota Gospodarcza (EWG), ang. European Economic Community (EEC), fr. Communauté économique européenne (CEE), niem. Europäische Wirtschaftsgemeinschaft (EWG),
1958–93 europejska, międzynarodowa organizacja gospodarcza;

Słownik języka polskiego PWN

rozbieżny
1. «krańcowo różny»
2. «rozchodzący się od jednego punktu w różne strony»

• rozbieżnie • rozbieżność
zez rozbieżny «zez, przy którym spojrzenie skierowane jest w jedną stronę poza twarz»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia