rozłączne

Encyklopedia PWN

stochastyczne procesy
[gr. stochastikós ‘zdolny do domyślenia się czegoś’],
procesy losowe,
mat. pojęcie teorii prawdopodobieństwa dotyczące ewolucji w czasie układów, które zależą od pewnego losowego czynnika (czynników).
statyst. sposób przedstawienia danych statyst.;
mat. jedno z podstawowych pojęć matematyki, używane — podobnie jak w mowie potocznej — w znaczeniu ogółu pewnych, zebranych w jedną całość obiektów, nazywanych elementami zbioru.
aksjomat wyboru, pewnik wyboru,
mat. jeden z aksjomatów teorii mnogości, sformułowany 1904 przez E. Zermelo (choć stosowany wcześniej m.in. przez G. Peano, B. Leviego i G. Cantora);
alternatywa wyłączająca, alternatywa rozłączna, ekskluzja,
log. zdanie złożone ze zdań połączonych spójnikiem „albo” rozumianym jako „dokładnie jedno z dwojga”;
dział statystyki mat. poświęcony klasyfikowaniu obiektów, opisanych przez zespół różnych cech, do konkretnych — a priori zdefiniowanych — populacji (klas);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia